نتیجه طرح دانشگاه بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطان مری ارتباط وجود دارد

اهمیت موضوع: طی سالهای اخیر سرطان مری    در  ایران دارای  روند  افزایشی بوده است. بعلاوه مصرف اپیوم و مشتقات آن قابل ملاحظه می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین مصرف دارو اپیوم و مشتقات آن با بروز سرطانهای مری می باشد.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی :مصرف دارو اپیوم خطر  سرطان مری را  بیش از  4 برابر  افزایش می داد.یک ارتباط دوز پاسخ قوی بین مصرف دارو اپیوم  و سرطان مری  مشاهده شد و مصرف کم خطر بروز سرطان مری  را 4 مرتبه و مصرف زیاد خطر را بیش از 5 مرتبه افزایش می داد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: نتایج  این مطالعه نشان داد که مصرف اپیوم می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور قوی برای سرطان مری   محسوب شود. توصیه میشود که تحقیقات مشابه ای نیز در سایر مناطق کشور، در جمعیت های بیشتر نیز انجام گردد.

 
کلیدواژه ها: عامل خطر | اپیوم | ایران | مورد شاهدی | سرطان مری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط مصرف تریاک ومشتقات آن با سرطان مری در شهر کرمان در فاصله سالهای 92-97
مجری اصلی: احمد نقیب زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶   |   کد طرح: 97000672CAPTCHA

دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر