تاثیر چارچوب های آلی فلزی برحذف آلاینده های زیست محیطی

جذب متیلن بلو در گستره pH بین 3 تا 11 مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج نشان می دهد با افزایش pH، میزان جذب جاذب افزایش می باشد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه رنگ به ارامی، جذب جاذب کاهش می یابد که این کاهش جذب به اشباع شده سایت فعال روی جاذب مرتبط است. همچنین در دوز های مختلف جاذب با افزایش دوز جاذب تا 4/. گرم بر لیتر جذب متیلن بلو افزایش جذب را نشان می دهد ولی با افزایش دوز از 4/. به 5/. گرم بر لیتر میزان افزایش جذب متیلن بلو خیلی جزئی تغییر نشان می دهد که در نهایت دوز جاذب 4/. گرم بر لیتر بعنوان دوز بهینه در نظر گرفته شد. نتایج آزمایشات ایزوترم و سنتیک جذب متیلن بلو بر روی Uio-66 نشان می دهد که نتایج داده های تجربی از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. در انتها می توان نتیجه گیری کرد که چارچوب های آلی فلزی می توانند به طور موثری برای جذب و حذف آلاینده های زیست محیطی مورد توجه قرار گیرند.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی کارآیی چارچوب های فلزی آلی برای حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی
مجری اصلی: علی اکبر محمدی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 140


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: متیلن بلو | pH | آلاینده های زیست محیطی |

دفعات مشاهده: 340 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر