بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II

در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل شده، 42 مرد و زن دیابتی نوع 2 با محدوده سنی 50-35 سال از انجمن دیابت ایران وارد مطالعه شدند. نمونه‌های منتخب به طور تصادفی به 2 گروه مکمل و دارونما بلوک بندی ‌شدند. گروه دریافت کننده EPA، به مدت 8 هفته روزانه 2 گرم کپسول ژله‌ای EPA و گروه دارونما نیز روزانه پلاسبو EPA (2 گرم پارافین خوراکی) (مشابه از نظر رنگ، شکل و اندازه) را دریافت ‌کردند. نمونه‌های خون پس از 12-8 ساعت ناشتا جمع‌آوری شد. سطوح سرمی کینورنین و Hsp27 به روش الایزا در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه21 انجام شد. میانگین داده ها بین دو گروه با آزمون آماری Independent sample t-test و همچنین درون هر گروه قبل و بعد از مطالعه با آزمون Paired-t test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای حذف اثر مقادیر پایه از آنالیز کواریانس استفاده شد.p value≤0.05 به عنوان سطح معنی دار بودن در نظر گرفته شد.نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه ابتدا و انتها، درون و بین گروه های دریافت کننده مکمل و دریافت کننده دارونما از نظر یافته های وزن،قد،BMI تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین قند خون ناشتای گروه دریافت کننده مکمل و گروه دارونما قبل و بعد از مطالعه تفاوت معنی داری وجود داشت(p=0.01). همچنین قند خون گروه دریافت کننده مکمل قبل و بعد از مطالعه تفاوت معنی داری دارد(p=0.002) اما بین مصرف مکمل و فشار خون سیستولیک ودیاستولیک و فعالیت بدنی هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. دو گروه مورد مطالعه از نظر رژیم غذایی قبل وبعد از مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند فقط مصرف پروتئین در گروه دارونما بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشت (05/0 p <). تغییر معنی داری در دریافت چربی بیماران دیده نمی شود. با استفاده از آنالیز Independent t-test مشخص شد که در میزان هر یک از این مواد مغذی دریافتی از رژیم غذایی، تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه در شروع و پایان بررسی وجود ندارد (p≥0.05) میانگین غلظت سرمی کینورنین درگروه دریافت کننده مکمل امگا-3 قبل و بعد از مطالعه کاهش معنی داری دارد (p=0.026). در مقایسه بین دو گروه در انتهای مطالعه با حذف اثر مقادیر پایه با استفاده از آنالیز کواریانس تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p=0.024). همچنین در مقایسه میانگین اختلاف سطح سرمی کینورنین در دوگروه دریافت کننده مکمل و دارونما تفاوت معنی داری مشاهده شد(p=0.023). آنالیز های آماری مربوط به سطح سرمی Hsp27 نشان داد که در گروه دریافت کننده مکمل امگا-3، میانگین سطح سرمی Hsp27 قبل و بعد از مطالعه تفاوت معنی داری دارد (p=0.008). به علاوه مقایسه میانگین سطح سرمی Hsp27 بین دوگروه در انتهای مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داد (p=0.032). همچنین مقایسه میانگین اختلاف سطح سرمی Hsp27 بین دوگروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد(p=0.038).با توجه به نتایج این مطالعه، مکمل EPA می تواند سطح سرمی کینورنین و Hsp27 را دربیماران دیابتی نوع دو کاهش معنی داری دهد که این موضوع در ارتباط با اثر ضد التهابی مصرف اسیدهای چرب امگا-3 میباشد. این مطالعه می تواند زمینه ساز بررسی بیشتر اثر مکمل EPA بر وضعیت سلامتی بیماران دیابتی باشدپیش نهاد می گردد با توجه به محدود بودن جامعه آماری و کوتاه بودن مدت مکمل یاری بیماران دیابتی نوع دو در این مطالعه، به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و مشخص شدن نقش احتمالی مکمل EPA در بهبود و ارتقای سلامتی بیماران دیابتی نوع دو، مطالعاتی با جامعه آماری بیشتر و مدت مکمل یاری طولانی تر در این مورد انجام شود.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II
مجری اصلی: محمود جلالی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۱   |   کد طرح: 93-03-161-27216


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر