تاثیر پوزیشن نشسته در وضعیت آویزان با وضعیت معمول در بیماران تحت بی حسی اسپاینال یکسان است

در بیمارانی که آرتروز شدید ستوان فقرات یا آنومالی دارند انجام بی حسی نخاعی فوق العاده مشکل بوده و حتی امکان پذیر نمی باشد. با این پیش فرض که فاصله مهره ها در پوزیشن های ایستاده و نشسته به علت اثر فشار عمودی بر ستون فقرات کاهش می یابد، بر آن شدیم تا پوزیشنی را معرفی نماییم که بتواند با افزایش فاصله مهره ها انجام بی حسی نخاعی را تسهیل نماید با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر پوزیشن نشسته در وضعیت آویزان با وضعیت معمول در بیماران تحت بی حسی اسپاینال یکسان بوده و تفاوت اماری معناداری با یکدیگر نداشتند. در مجموع بر اسـاس نتـایج حاصـل، به نظـر می‌رسـد نیـاز به مطالعـات بیشـتری در این زمینـه ضـروری می‌باشـد. از جملـه محدودیت‌هـای ایـن مطالعـه عـدم لحـاظ میـزان رضایـت بیمـاران از دو روش انجـام بیحسـی نخاعـی بود کـه اگرچه رضایت بیمـاران به میزان زیـادی به عوارض حاصـل از بیحسـی مرتبـط اسـت امـا به نظـر می رسـد به علـت اهمیـت ویـژه میزان رضایـت بیمار، این مـورد در مطالعات بعدی لحـاظ گردد.
 
کلیدواژه ها: بی حسی | پوزیشن مخصوص | اسپاینال |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: معرفی یک پوزیشن مخصوص جهت انجام بی حسی اسپاینال (پوزیشن آویزان) و بررسی تاثیر استفاده از آن در موفقیت انجام بی حسی نخاعی
مجری اصلی: دکتر غلامرضا شبانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۸   |   کد طرح: 1142CAPTCHA
دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر