ریشه، ساقه و بذر گیاه بومی تلخ بیان خاصیت ضدباکتریایی دارد

مطالعات مختلف نشان دهنده افزایش مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها هستند در این بین سه باکتری اسینتوباکتربومانی، استافیلوکوکوس اورئوس وانتروکوکوس فکالیس از اهمیت ویژه ای برخورداراند. اسینتوباکتربومانی کوکوباسیل گرم منفی و غیرتخمیرکنده گلوکز است و به علت مقاومت دارویی بالای خود یکی از عوامل شایع عفونت های بیمارستانی است. استافیلوکوکوس اورئوس یکی ازپاتوژن های خطرناک انسانی با طیف وسیعی از بیماری ها ازجمله عفونت های پوستی وادراری و تنفسی می باشدنتایج مطالعه ای نشان داد سه قسمت ریشه، ساقه و بذر گیاه بومی تلخ بیان خاصیت ضدباکتریایی دارد.
 
کلیدواژه ها: شرایط آزمایشگاهی | اثرات ضذ باکتریایی | گیاه تلخ بیان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثرات ضد باکتریایی ریشه، ساقه و بذر گیاه تلخ بیان بر روی انتروکوکوس فکالیس ، اسینتو باکتر بومانی و استافیلوکوکوس اورئوس درشرایط آزمایشگاهی
مجری اصلی: حسن خادم پور ارانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۲/۸   |   کد طرح: 2789CAPTCHA

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر