ارزیابی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن FML تهیه شده از لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سایتوکین ها توسط ماکروفاژهای صفاقی موش

در بررسی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن  FML لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سیتوکین های ماکروفاژهای صفاقی موش در مجاورت و بدون مجاورت با LPSدر غلظت های 1، 2 و 5 µg/mlارزیابی و نتایج زیر به طور خلاصه حاصل گردید:
  1. تاثیر FML بر تولید NO به طور معنی داری در غلظت های μg/ml 2و5 موثر بود (P=0.0015) و (P=0.0053).
  2. تاثیر FML بر تولیدTNF-α هیچ تاثیر معنی داری در تمامی غلظت ها بر تولید آن نداشت(P > 0.05).
  3. تاثیر FML بر تولیدIL-10 به طور معنی داری در تمامی غلظت ها موثر بود (P=0.016, P=0.007, P=0.044).
  4. تاثیر FML بر تولیدIL-12p70به طور معنی داری در غلظت های μg/ml 2و5 موثر بود (P=0.009, P=0.002).
  5. FMLبه طور معنی داری نسبتL-12p70/IL-10  را در مجاورت LPS در غلظت μg/ml 5 افزایش می دهد (P=0.0192).
  6. تاثیر FML بر تولیدIP-10به طور معنی داری در تمامی غلظت ها موثر بود(p < 0.001).
 
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 153 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر