در یک مرور نظام مند عوامل تعیین کننده عود مصرف مواد اعتیادآور در بین معتادین تعیین گردیدند

مطالعه مرور نظام مند در خصوص عوامل تعیین کننده عود مصرف مواد اعتیادآور در بین معتادان نتایج نشان داد که پیش گویی کنندگان مهم عود مصرف مواد مخدر شامل مولفه های حمایت اجتماعی، تحول عاطفی، خودکارآمدی، وسوسه، نگرش، هنجارهای انتزاعی، عوامل قادر کننده ، انتظارات پیامد بودند. نتایج مطالعه حاضر جهت طراحی مداخلات مناسب با استفاده از استراتژی ها و روش های مناسب تغییر هر یک از تعیین کننده های شناسایی شده در این مطالعه جهت پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر بسیار کمک کننده خواهد بود.
منبع:
براتی و همکاران. عوامل تعیین کننده عود مصرف مواد اعتیادآور در بین معتادین: یک مرور نظام مند ]طرح تحقیقاتی[. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1397.

Barati M, et al. The determinants of recurrence of addictive substance abuse: a systematic review [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of MedicalSciences, 2018.
کلیدواژه ها: اعتیاد | تعیین کننده | عود | مواد مخدر | مرور نظام مند | معتادان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: عوامل تعیین کننده عود مصرف مواد اعتیادآور در بین معتادین: یک مرور نظام مند
مجری اصلی: دکتر مجید براتی   |   همکاران: دکتر سعید بشیریان، دکتر یونس محمدی، دکتر بابک معینی، امیر عباس موسعلی، مریم افشاری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۱۸   |   کد طرح: 9703221503CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر