محافظت بخشی فیوژن پروتئین LmSTI1-PP42 درمقابل لیشمانیوز جلدی در موش Balb/c

لیشمانیازیس از بیماریهای vector-borne است. انگل به هنگام خونخواری از میزبان مهره دار آلوده وارد دستگاه  گوارش پشه خاکی میشود. در آنجا انگل ازمرحله آماستیگوتی داخل سلولی به فرم پروماستیگوتی خارج سلولی تبدیل می شود و مراحل تکاملی مختلفی را طی می کند و سپس فرم آلوده کننده انگل به غدد بزاقی پشه مهاجرت کرده و در خونخواری بعدی همراه با بزاق پشه وارد بدن میزبان مهره دار می گردد. بررسیهای مختلف نشان داده اند که بزاق پشه علاوه بر نقش مهمی که در تغذیه حشره دارد در تسهیل انتقال انگل لیشمانیا و افزایش پاتوژنز آن نیز حائز اهمیت است. دراین مطالعه هدف اصلی بررسی ایمنی زایی فیوژن پروتئین متشکل از پروتئین بزاقی PpSP42 (PP42)  از پشه  Phlebotomus papatasi ناقل لیشمانیا ماژورو پروتئین L. major stress-inducible 1 (LmSTI1) از انگل لیشمانیا ماژور بود. ابتدا از Phlebotomus papatasiصید شده از خوزستانDNA تهیه شدو ژن PP42کلون و تعیین سکانس گردید.  برای کلون کردن ژن LmSTI1از سویه ایرانی لیشمانیا ماژور استفاده شد. سپس با فیوژن دو ژن درکنار هم در وکتور pET21a ژنLmSTI1-PP42 آماده و پروتئین مربوطه بیان گردید. همچنین پروتئینهای نوترکیب  PP42و LmSTI1 با استفاده از سیستم بیانی pET21a تهیه شدند. طی این مطالعه پروتئین PpSP42 از فلبوتوموس پاپاتاسی شناسایی، بیان و ارزیابی شد.

ایمنی زایی ومحافظت بخشی LmSTI1-PP42 و PP42 در موشهای حساس BALB/C بررسی شد. ارزیابی سایتوکاینها نشان دهنده تولید مقادیر زیاد . IFN-g و TNF-a و مقادیرکم  IL-4, IL-10 بودند. بررسی سیرپیشرفت زخم حاصل پس از چالش و اندازه گیری بار انگلی نشان دهنده موثر بودن ایمونیزاسیون LmSTI1-PP42  در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش بود. PP42 محافظت بخشی کمتری را القا نمود


کلیدواژه ها: LmSTI1 | LJM11 | Leishmania major | Phlebotomus papatsi |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: کلونینگ و بیان فیوژن پروتئین نوترکیب LmSTI1 + PpSP42 حاصل از پروتئین بزاق پشه Phlebotomus papatasi و پروتئین انگل لیشمانیا و بررسی محافظت بخشی آن در برابر عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/c
مجری اصلی: سهیلا اژدری   |   کد طرح: 385CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر