مقدار بیان ژن‌های CDA و RRM1 به‌عنوان دو نشانگر زیستی مقاومت به جمسیتابین در سرطان لوزالمعده شناخته می شوند.

بنا بر مطالعات صورت گرفته توسط محققان مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقدار بیان ژن‌های CDA و RRM1 به‌عنوان دو نشانگر زیستی مقاومت به جمسیتابین در سرطان لوزالمعده شناخته می شوند.  miR-608 ریز RNA یی است که به‌طور هم‌زمان این دو ژن را هدف قرار می‌دهد . miR-608 در سلول‌های مقاوم و نیز در اکثر نمونه‌های توموری نسبت به بافت نرمال کاهش بیان دارد.برای افزایش کارآیی درمان دارویی بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده، تعیین پروفایل بیانی ژنهایی که به عنوان نشانگر زیستی مقاومت دارویی شناخته می شوند کمک کننده است.بررسی مولکول های تنظیم کننده ژنهای نشانگر زیستی مانند ریزRNA ها در تعیین کارایی درمان موثر هستند. بررسی مجموعه ای از ملکول هایی که به طور همزمان در یک فنوتیپ مانند مقاومت به داروی جمسیتابین نقش ایفا می کنند، در درک پدیده های پیچیده ای مانند مقاومت به داروهای شیمی درمانی در سرطان کمک کننده هستند.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بیان ژن‌های CDA و RRM1 | سرطان لوزالمعده | نشانگر زیستی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 260 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر