میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه و ضرورت مشاوره با صاحبنظران در هنگام ساخت این بخش

این پژوهش به صورت مقطعی بر روی 148 پرستار شاغل در بخش مراقبتهای ویژه انجام شد. سطح سروصدا به وسیله دستگاه صداسنج CEL-450 اندازهگیری شد و همچنین ارتباط آن با منابع داخلی و خارجی بوجود آورنده سروصدا در بخش و تأثیر بر ابعاد سلامتی، از دیدگاه پرستاران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامهای در دو قسمت بود. قسمت اول فرم اندازه‌گیری سطح سر وصدا به وسیله دستگاه در زمان‌های مورد نظر و بخش دوم پرسشنامه بر گرفته از ابزار جانگ که دارای سه بخش  بود، بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش، بخش دوم در ارتباط با منابع عمده  سر و صدا در داخل بخش و خارج بخش و بخش سوم مربوط به اثر سروصدا بر ابعاد سلامتی پرستاران از دیدگاه آنان در چهار حیطه فیزیولوژیک، ذهنی، عاطفی، عملکردی که هرکدام از این حیطه‌ها دارای 5 سؤال می‌باشد. نتایج بیانگر وجود سرو صدا و اثر آن بر سلامت پرستاران در 4 حیطه بوده است. لذا مسئولین باید در ساختار بخش ICU، از ابتدا با مشاوره در ساخت آن با صاحب نظران از این مسأله پیشگیری نمایند و همچنین با مدیریت بهینه این مسأله را به حداقل برسانند.

مقاله علمی منتج از طرح:

 
Kooshanfar Z, Khaleghdoost Mohammadi T, Paryad E, Kazemnezhad E, Golhosseini SJ. Noise Pollution Level in Rasht Hospital’s Intensive Care Units. J of Guilan Univ of Med Sci 2016; 25(99):10-16. [Text in Persian]

 

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سر و صدا | بخش مراقبت ویژه | پرستار |

دفعات مشاهده: 183 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر