آموزش افراد سالخورده برای جلوگیری از زمین خوردن

با سلام
با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.

با توجه به اینکه گروه هدف رسانه و مردم انتخاب شده است، لازم است یا متن خبر بزبان ساده و تا حد ممکن شفاف و قابل فهم برای عموم تنظیم شود. (تا حد امکان بدون عدد و رقم و درصد و بکار بردن کلمات تخصصی و نا آشنا برای عموم مثل گروه کنترل و تفاوت معنی دار و ...)
متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.
با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021

در این مطالعه تعداد 200 سالمند به ترتیب در دو گروه 100 نفری آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج توزیع افراد در مراحل مدل فرایند اتخاظ احتیاط نشان داد که  اکثر افراد در هر دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله، در مراحل غیر فعال پیشگیری از زمین خوردن قرار داشتند. که بعد از مداخله در گروه آزمون اکثر افراد در مراحل فعال پیشگیری از زمین خوردن قرار  گرفتند. در حالی که در گروه کنترل تغییرات محسوسی مشاهده نگردید. میانگین نمره پله داخلی، حمام/ دستشویی، اتاق نشیمن، اتاق ها در گروه آزمون بعد از مداخله معنی دار می باشد( 05/0P<). بطوری که میانگین نمره افراد افزایش یافته است این در حالی است که نتایج همین آزمون تفاوت معنی داری در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله را نشان نداد( 05/0<P). در نهایت یافته های پژوهش حاکی از کاهش معنی دار درصد زمین خوردن افراد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در بعد از مداخلات بود(05/0>P).
کلیدواژه ها: زمین خوردن | سالمندان | ایمنی منزل | مدل فرایند اتخاظ احتیاط | اقدام برای پیشگیری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزشیابی میزان تأثیربرمداخله ارتقاء سلامت بر مبنای مدل فرآیند اتخاذ احتیاطدر اقدام برای پیشگیری از افتادن (زمین خوردن) در سالمندان شهر ارومیه
مجری اصلی: دکتر سید سعید مظلومی   |   همکاران: محسن عسکری شاهی, مراد علی زارعی پور, علیرضا بیگمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵   |   کد طرح: 5202CAPTCHA

دفعات مشاهده: 48 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر