سلامت معنوی با رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فسا رابطه دارد

سلامت معنوی جدیدترین بعد سلامت است که باعث تحمل بردباری بیشتر افراد در برابر مشکلات میگردد. باتوجه به اینکه پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات سلامتی بامشکلات و عوامل تنش زا فراوانی دراین حرفه روبرو هستند. بر آن شدیم مطالعه ای باهدف بررسی رابطه سلامت معنوی با رضایت شغلی پرستاران انجام دهیم. این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 294نفر از کارکنان پرستاری بیمارستانهای شهرستان فسا پرسشنامه سلامت معنوی اس دیلیوبی اس رضایت شغلی هرزبرگ که روایی وپایایی آنها مورد تایید قرار گرفته بود توسط پرستاران تکمیل گردید. نتایج نشان داد که از بین افراد شرکت کننده 70درصد مونث بودند میانگین سنی و سابقه کاری به ترتیب 28و 29سال بود میانگین نمره رضایت شغلی و میانگین نمره سلامت معنوی 6/94+_../ 74که هر دو در محدوده متوسط بودند. آزمون های بکار رفته نشان داد که بین سلامت معنوی و رضایت شغلی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد .

کلیدواژه ها: پرستاران | سلامت معنوی | رضایت شغلی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی رابطه سلامت معنوی با رضایت شغلی
مجری اصلی: محمد شرفی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱۱   |   کد طرح: 95189CAPTCHA

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر