معاونت تحقیقات و فناوری بکار گیری ویروزومهای مشتق از ویروس انفلوانزا بعنوان حاملی برای ژنهای ضد سرطان

روند رو به افزایش تعداد موارد سرطان، لزوم توسعه درمانهای نوین مبتنی بر فرایندهای طبیعی را بیش از پیش حیاتی میسازد. در این بین ویروزومهای حاصل از ویروس انفلوانزا نانوذرات  محرک ایمنی بازسازی شده  با قطر حدود 150 نانومتر می باشند که میتوانند بعنوان حاملین درمانهای ضد ویروسی  و متمایز از لیپوزومها عمل می کنند که قادرند سبب فیوژن با غشاها بواسطه وجود هماگلوتینین HA ویروس انفلوانزا می باشند ، که  سبب شده این ذرات ابزار جذابی برای انتقال سازه های ژنی  و سایر درمانها باشند.
در پروژه حاضر، قابلیت ویروزوم انفلوانزا برای  انتقال DNA واکسن کد کننده ژن E7 ویروس پاپیلوما در مدل تومور موشی مربوط به پاپیلوما مورد انالیز قرار گرفت.
ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان عامل مسبب سرطان دهانه رحم، دومین عامل بدخیمی در زنان دنیا،  شناخته شده است. انکوپروتئینهای ویروس پاپیلوما بطور مستمری در سرطانهای مرتبط با پاپیلوما  بیان می شوند و مسئول تغییرات بدخیمی در این سرطان می باشند. شواهد مختلف بر این مسئله دلالت کرده اند که ایمنی سلولی هم در کنترل عفونتهای پاپیلوما  و هم در بدخیمیها نقش ایفا میکند. از این رو، پروتئین های انکوژن E6 و E7 آنتی ژنهای هدف به منظور ایمونوتراپی تومورهای مرتبط با پاپیلوما محسوب می شوند.
DNA  واکسنها بعنوان یکی از روشهای نوین واکسیناسیون دارای مزایای قابل ملاحظه ای هستند که از ان جمله توانایی القای ایمنی سلولی و همورال میباشد. قیمت پایین، تولید و پایداری بالای این روش از مزیتهای بالینی این واکسن در قیاس با واکسنهای سنتی پروتئینی می باشند.  با این حال، ایمونوژنسیته پایین DNA واکسنها، سد جدی در برابر کارایی این واکسنها ایجاد کرده اند.  بهمین دلیل  به منظور رسیدن به یک واکسن سرطانی موثر بکارگیری  سیستم انتقالی یکی از راهکارهای نوین به شمار میآید. ویروزومها بعنوان استراتژیهای انتقالی نوین  با توجه به ویژگیهای ذکر شده می توانند پاسخهای ایمنی را تقویت نموده و ابزار مناسبی برای افزایش پاسخهای DNA واکسن محسوب شوند.
نتایج  ایده  انتقال DNA واکسن با بکار گیری ویروزوم انفلوانزا  به منظور رساندن کانستراکت ژنی به سلولهای عرضه کننده آنتی ژن و ارتقای ایمنوژنسیته آنتی ژن  نشان دهنده قابلیت بالای ویروزومهای حاوی واکسنهای درمانی  بود  به نحوی که ترکیب حاصله سبب توقف رشد تومور و تحریک پاسخهای ضدتوموری موثری گردید.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه قابلیت وایروزوم نو ترکیب ویروس های آنفولانزا با ویروزوم کایمریک انفلوانزا- VSV به منظور انتقال DNA واکسن در مدل تومور موشی
مجری اصلی: امیر قائمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱۷   |   کد طرح: 921


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: انفلوانزا | وایروزوم | DNA واکسن | تومور | موش |

دفعات مشاهده: 339 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر