آنژیوژنز با تهاجم بافتی در بازال سل کارسینوما (نوعی تومور پوستی) ارتباط دارد.

بازالسلکارسینوما (BCC) شایعترین تومور پوستی است. اگرچه آنرا توموری با رفتار نسبتاً خوشخیم میدانند اما مواردی از آن با رفتار تهاجمی مشاهده شده است. هیچ یک از شاخصهای مورفولوژیک میکروسکوپی به تنهایی توجیهکننده تهاجم این تومور نیستند. آنژیوژنز بهعنوان عامل بیولوژیک شناختهشده نقش مهمی در رشد و گسترش تومورها دارد. در این مطالعه که نقش احتمالی آنژیوژنز را در تهاجم بازالسلکارسینوما بررسی کرد یافته ها نشان داد آنژیوژنز با تهاجم بافتی در BCC ارتباط دارد و هر چه تعداد شاخص های مورفولوژیک تهاجم در این تومور بیشتر باشد دانسیتهیعروقی بیشتر است.علیرغم آنکه هیچیک از شاخصهای مورفولوژیک بهتنهایی رفتار تهاجمی را در این تومور توجیه نمیکند، تعداد شاخصهای میکروسکوپی تهاجم در تعیین میزان تهاجمی بودن تومور و پیگیری بیماران اهمیت دارد.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زریچهر وکیلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۰   |   کد طرح: 9339


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: تهاجم بافتی | آنژیوژنز | بازال‎سل‎کارسینوما |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر