معاونت تحقیقات و فناوری نتایج حاصل از ارزیابی ادجوانت poly(I:C) در پاسخهای ایمنی القاء شده علیه پروتئین نوترکیب TRAP پلاسمودیوم فالسیپاروم، با هدف طراحی واکسن مالاریا

مالاریا یکی از مهمترین و گسترده ترین بیماری های عفونی در سطح جهان می باشد. از میان ۵ گونه پلاسمودیوم عامل مالاریای انسانی، گونه پلاسمودیوم فالسیپاروم خطرناکترین گونه بوده و بیشترین موارد مرگ و میر مربوط به این گونه می باشد. با توجه به حضور و ایجاد سویه های مقاوم انگل به دارو و حشره ناقل به سموم و ....، کنترل و حذف این بیماری با چالش های فراوان روبرو می باشد و روشهای کنترلی موجود قادر به حذف کامل و ریشه کنی این بیماری در سراسر دنیا نخواهند بود و برای حذف این بیماری به واکسنی کارآمد در کنار سایر روشهای کنترلی نیاز می باشد. یکی از آنتی ژنهای کاندید واکسن VIMT، آنتی ژن Thrombospondin-related anonymous protein (TRAP) می باشد. پروتئین TRAP یکی از دو پروتئین اصلی شناسایی شده روی سطح اسپوروزئیت گونه های پلاسمودیوم است که در شناسایی یا حمله به سلول کبدی نقش دارد. همچنین آنتی بادی های ضد TRAP نقش مهاری در حمله اسپوروزوئیت به سلولهای کبدی دارند. ایمنی علیه TRAP از هر دو نوع آنتی بادی و ایمنی سلولی می باشد و بنابراین انتظار است که در یک واکسن محافظت کننده موثر بر اساس پروتئین TRAP هر دو پاسخ القاء شود.
یکی از اجزای واکسن که نقش بسیار مهمی را در افزایش ایمنوژنیسیتی و عملکرد واکسن ایفاء می کند، ادجوانتها هستند و یکی از ادجوانتهای قوی در القاء موثر هر دو پاسخ ایمنی سلولی و هومورال، ادجوانت Poly I:C است. با توجه به اینکه در واکسن پیش اریتروسیتی نیز هر دو پاسخ هومورال (بویژه آنتی بادیهای سیتوفیلیک) و سلولی (CD۴ T cells) مورد نیاز است، به نظر می رسید استفاده از ادجوانت  Poly I:C به همراه پروتئین PfTRAP  می تواند در القاء این پاسخها علیه آنتی ژن در فرمول واکسن موثر باشد. بنابراین در این مطالعه پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال القاء شده علیه پروتئین PfTRAP با استفاده از ادجوانتPoly I:C  (لیگاند TLR۳) و نیز ادجوانت فروند (به عنوان ادجوانت رفرانس) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ادجوانت poly IC پاسخهای ایمنی به آنتی ژن PfTRAP را به سمت Th۱ هدایت می کند. ارزیابی پاسخهای ایمنی  ۶ ماه پس از تزریق نیز نشان داد که بطور کلی با گذشت زمان پاسخهای ایمنی کاهش می یابد، اگر چه همچنان بطور شاخصی بالاتر از گروههای کنترل منفی می باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که ادجوانت Poly I:C سبب افزایش پاسخهای Th۱ می گردد. پاسخهای القاء شده علیه آنتی ژن PfTRAP زمانیکه از ادجوانتهای poly I:C و یا CFA/IFA استفاده می شودتقریبا برابر و در مواردی در گروه دریافت کننده ادجوانت poly I:C بیشتر نیز بود. با توجه به اینکه ادجوانت قوی CFA/IFA در انسان قابل استفاده نمی باشد، poly I:C گزینه مناسبی برای تحریک پاسخهای ایمنی Th۱ در انسان می تواند باشد.
مالاریا یکی از مهمترین و گسترده ترین بیماری های عفونی در سطح جهان می باشد. از میان ۵ گونه پلاسمودیوم عامل مالاریای انسانی، گونه پلاسمودیوم فالسیپاروم خطرناکترین گونه بوده و بیشترین موارد مرگ و میر مربوط به این گونه می باشد. با توجه به حضور و ایجاد سویه های مقاوم انگل به دارو و حشره ناقل به سموم و ....، کنترل و حذف این بیماری با چالش های فراوان روبرو می باشد و روشهای کنترلی موجود قادر به حذف کامل و ریشه کنی این بیماری در سراسر دنیا نخواهند بود و برای حذف این بیماری به واکسنی کارآمد در کنار سایر روشهای کنترلی نیاز می باشد. یکی از آنتی ژنهای کاندید واکسن VIMT، آنتی ژن Thrombospondin-related anonymous protein (TRAP) می باشد. پروتئین TRAP یکی از دو پروتئین اصلی شناسایی شده روی سطح اسپوروزئیت گونه های پلاسمودیوم است که در شناسایی یا حمله به سلول کبدی نقش دارد. همچنین آنتی بادی های ضد TRAP نقش مهاری در حمله اسپوروزوئیت به سلولهای کبدی دارند. ایمنی علیه TRAP از هر دو نوع آنتی بادی و ایمنی سلولی می باشد و بنابراین انتظار است که در یک واکسن محافظت کننده موثر بر اساس پروتئین TRAP هر دو پاسخ القاء شود.
یکی از اجزای واکسن که نقش بسیار مهمی را در افزایش ایمنوژنیسیتی و عملکرد واکسن ایفاء می کند، ادجوانتها هستند و یکی از ادجوانتهای قوی در القاء موثر هر دو پاسخ ایمنی سلولی و هومورال، ادجوانت Poly I:C است. با توجه به اینکه در واکسن پیش اریتروسیتی نیز هر دو پاسخ هومورال (بویژه آنتی بادیهای سیتوفیلیک) و سلولی (CD۴ T cells) مورد نیاز است، به نظر می رسید استفاده از ادجوانت  Poly I:C به همراه پروتئین PfTRAP  می تواند در القاء این پاسخها علیه آنتی ژن در فرمول واکسن موثر باشد. بنابراین در این مطالعه پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال القاء شده علیه پروتئین PfTRAP با استفاده از ادجوانتPoly I:C  (لیگاند TLR۳) و نیز ادجوانت فروند (به عنوان ادجوانت رفرانس) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ادجوانت poly IC پاسخهای ایمنی به آنتی ژن PfTRAP را به سمت Th۱ هدایت می کند. ارزیابی پاسخهای ایمنی  ۶ ماه پس از تزریق نیز نشان داد که بطور کلی با گذشت زمان پاسخهای ایمنی کاهش می یابد، اگر چه همچنان بطور شاخصی بالاتر از گروههای کنترل منفی می باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که ادجوانت Poly I:C سبب افزایش پاسخهای Th۱ می گردد. پاسخهای القاء شده علیه آنتی ژن PfTRAP زمانیکه از ادجوانتهای poly I:C و یا CFA/IFA استفاده می شودتقریبا برابر و در مواردی در گروه دریافت کننده ادجوانت poly I:C بیشتر نیز بود. با توجه به اینکه ادجوانت قوی CFA/IFA در انسان قابل استفاده نمی باشد، poly I:C گزینه مناسبی برای تحریک پاسخهای ایمنی Th۱ در انسان می تواند باشد.

 
کلیدواژه ها: TRAP | پلاسمودیوم فالسیپاروم | ایمنوژنیسیته | Poly I:C |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: : ارزیابی ایمنوژنیسیته پروتئین نوترکیب TRAP پلاسمودیوم فالسیپاروم فرموله شده با ادجوانت poly I:C در موش Balb/c
مجری اصلی: اکرم ابویی مهریزی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: 897CAPTCHA
دفعات مشاهده: 255 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر