معاونت تحقیقات و فناوری استفاده از ویروس بیماری نیوکاسل هدفمند با کمک آنتی بادی با ویژگی دوگانه برای درمان سرطان پستان

سرطان پستان که به عنوان شایع­ترین سرطان در زنان شناخته می­شود و یکی از بزرگترین معضلات نظام سلامت در سرتاسر جهان است. برای افزایش بقا در بیماران متاستاتیک و نیز افراد مقاوم به شیمی درمانی و جلوگیری از عوارض جانبی بلندمدت روش­های درمانی موجود، رهیافت استفاده از ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) به عنوان یک ویروس اونکولیتیک می تواند موثر باشد.
در این طرح یک آنتی بادی با ویژگی دوگانه که توانایی اتصال از یک سو به HN ویروس و از سوی دیگر به EpCAM سلول کارسینوما نظیر سلول های رده سرطان پستان را دارد طراحی و در رده سلول های پستانداری بیان و خالص سازی و تائید شد. سه سویه واکسن ویروس NDV نیز در کشت سلول و تخم مرغ جنین دار تکثیر و خالص سازی و تعیین تیتر گردید. اتصال آنتی بادی با ویژگی دوگانه خالص شده به HN، NDV در سه سویه ویروس و اتصال آن به EpCAM سطح سلول به روش فلوسایتومتری تائید گردید. با آزمون HI غلظت مناسب از سویه های ویروس و آنتی بادی با ویژگی دوگانه جهت ساخت ویروس کونژوگه تعیین گردید.
آزمون زنده مانی و XTT بر روی چهار رده سلولی سرطان پستان و رده سلول EPCAM منفی درمان شده با سه سویه ویروس به تنهایی یا آنتی بادی با ویژگی دوگانه یا ویروس کونژوگه شده به آنتی بادی با ویژگی دوگانه با غلظت های مختلف انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که ویروس به تنهایی و ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه (در هر سه سویه) نسبت به گروه کنترل با اختلاف معنی داری سبب کاهش زنده مانی و سمیت در چهار رده سلول سرطان پستان شده است. هرچند در برخی گروه ها ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه نسبت به ویروس به تنهایی اثر بهتری را نشان داده است و در مورد سلول EPCAM منفی نیز از آنجاییکه آنتی­بادی با ویژگی دوگانه لیگاند های HN ویروس را اشغال کرده است، ویروس به تنهایی تاثیر بیشتری نسبت به ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه را نشان داده است، برای تائید بیشتر عملکرد ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه با استفاده از آنزیم نورامینیداز که سبب هضم گیرنده ویروس (اسید سیالیک) از سطح سلول ها می شود (بنابراین توانایی ورد ویروس به تنهایی به سلول ها کاهش می یابد)، عملکرد ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه نشان داده شد.
نتایج مطالعه آزمایشی آزمون in vivo(داخل سلول زنده) بر روی مدل های زنوگرافت رده سلولی EPCAM مثبت با تزیق IV و داخل توموری ویروس به تنهایی یا ویروس کونژوگه شده به آنتی بادی با ویژگی دوگانه یا PBS به عنوان کنترل، نشان داد که از نظر تغییر اندازه تومور تفاوت قابل توجهی وجود نداشت ولی نتایج پاتولوژی نشان داد که تنها در گروه درمان با ویروس کونژوگه شده به آنتی بادی با ویژگی دوگانه بین 30 الی 70 درصد از تومور در پاسخ به درمان متحمل فیبروز و آپوپتوز ) داخل تومور ( شده بود.
برای تائید بیشتر عملکرد ویروس کنژوگه شده با آنتی­بادی با ویژگی دوگانه می توان آن را در تعداد بیشتری مدل های زنوگرافت سرطان پستان انسانی بررسی نمود و در صورت حصول نتایج مناسب، می توان از این رهیافت برای موارد کلینیکی بیماری و همچنین سایر کارسینوماها استفاده نمود.

 

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: کیهان آزادمنش   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۰   |   کد طرح: 731


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آنتی بادی با ویژگی دوگانه | ویروس بیماری نیوکاسل | سرطان پستان |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر