باکتری اشریشیا کلی بیشترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراری در بیماران بستری در بخش های ویژه است.

بروز مقاومت  نسبت  به آنتی بیوتیک ها در باکتریهای عامل عفونتهای مجاری ادراری  یک مشکل بهداشتی در جهان است.عفونت مجاری ادراری  از عفونتهای شایع  و قابل تشخیص در بیماران سرپا ئی و یا بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه است.در سال 83 در مطالعه ای در شهر اصفهان تعیین حساسیت و یا مقاومت  نسبت به آنتی بیوتیکها  توسط کاست ژنها در عفونتهای مجاری  ادراری در گروه مواجهه 185 بیمار مبتلا به  عفونتهای مجاری ادراری  بستری در بیمارستان با دستگاه PCR انجام گردید. باکتری اشریشیا کلی بیشترین عامل ایجاد کننده  عفونت ادراری در گروه کنترل وگروه مواجهه بود. فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتریهای کلی فرم جدا شده از بیماران بخش مراقبت های ویژه و بیماران کنترل در خلال این مطالعه افزایش یافته است. نسبت مقاومت آنتی بیوتیکی در بین نمونه های  جدا شده از بیماران بخش ویژه در مقایسه بابیماران گروه کنترل از لحاظ  آماری دارای  تفاوت معنی داری است. این یافته ها مصرف مناسب آنتی بیوتیک ها توام با ادامه بررسیها را  در خصوص  مقاومت آنتی بیوتیکی میطلبد
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اشریشیا کلی | کلیفرم | اینتگرون | باکتریهای مقاوم به چند آنتی بیوتیک | عفونت ادراری |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 226 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر