معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان درصدکمی از دانش آموزان روزانه مسواک می زنند: ضرورت طراحی مداخلات آموزشی به منظور ارتقای سلامت بهداشت دهان و دندان

سلامت دهان و دندان یکی از مهم ترین عوامل موثر در سلامت عمومی هر جامعه می باشد و در خدمات دندانپزشکی تاکید بر ارائه خدمات پیشگیری اولیه می باشد؛ اما متاسفانه علیرغم پیشرفت های زیاد در مبارزه با بیماریها در سطح جهان بیماری های دندان به خصوص پوسیدگی هنوز هم شایع ترین بیماری در سطح جهان از جمله در کشور ما هستند. اعمال و رفتار بهداشتی مردم هر جامعه تحت تاثیر میزان شناخت، آگاهی و گرایشات آنان قرار دارد و جهت نیل به اهداف برنامه های پیشگیری، تلاش در جهت بالا بردن سطح آگاهی ها و بهبود نگرش های مردم در مورد پیشگیری از بیماری های دهان و دندان ضروری است؛ در این میان یکی از مدل های رایج در پیش بینی رفتارهای بهداشتی مانند بهداشت دهان و دندان، مدل باور سلامتی می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در مطالعه حاضر به تعیین عوامل موثر بر رعایت بهداشت دهان و دندان در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر شادگان با بهره گیری از مدل باور سلامتی، پرداخته شده است.
یافته های مطالعه حاضر نشان داد تنها 30/6 درصد از دانش آموزان مورد بررسی به طور روزانه مسواک زدن را داشتند؛ از میان متغیرهای مورد بررسی راهنما برای عمل و خودکارامدی مهم ترین تعیین کننده های مسواک زدن در میان دانش آموزان بودند.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد اگر در طراحی مداخلات آموزشی برای دانش آموزان بر ارتقای راهنماها برای عمل و همچنین باور دانش آموزان نسبت به توانایی آنان در استفاده از مسواک تمرکز شود می تواند یافته های سودمندی را در ارتقای استفاده از مسواک و به تبع ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان به دنبال داشته باشد.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بهداشت دهان و دندان | باور سلامتی |


دفعات مشاهده: 161 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر