تصویربرداری تشدید مغناطیسی با زمان اکوی کوتاه در بیماری هایی موثر بر کورتیکال از روش‌های رایج سنجش تراکم استخوان (دگزا) کاربردی تر است

هدف اصلی:ارزیابی تخلخل استخوان کورتیکال به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی با زمان اکوی کوتاه به صورت برون تنی
هدف اختصاصی:تعیین 1.شاخص تخلخل به کمک میکرو سی تی2. تعیین روش بهینه در کمی سازی T1 آب آزاد در استخوان کورتیکال
3.تعیین مدالیته بهینه جهت ارزیابی تخلخل استخوانی از طریق مقایسه ی نتایج دو مدالیته ی ام آر آی و میکرو سی تی
اهداف کاربردی:
1.ارزیابی میزان هم ارزی روش های
TR Double،
VFA و IR در سنجش زمان آسایش طولی (T1(
2.معرفی یک پروتکل تکنیکی جهت ارزیابی کیفیت استخوان
3.ساخت فانتوم تضمین کیفیت جهت اطمینان از ثبات مقادیر استاندارد فانتوم کالیبراسیون
4.بررسی رابطه ی تراکم آب آزاد با شاخص تخلخل ، مقدار ماده ی معدنی و ویژگی های مکانیکی استخوان
آنالیز، کمی سازی و یافتن روش های نوین پردازش سیگنال های طیف نگاری تشدید مغناطیسی تصویربرداری تشدید مغناطیسی پرفیوژن و تصویربرداری تشدید مغناطیسی دینامیک با تزریق ماده حاجب آنالیز و کمی سازی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کل بدن برای پیگیری نحوه پاسخ به درمان در سرطان با استفاده از روش های پیشرفته کمی سازی استخوان کورتیکال با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی در اندام های مختلف توسط پالس سکانس های با زمان اکوی خیلی کوتاه و کوتاه توسعه نرم افزارهای کمی سازی و پردازش سیگنال و تصویر در کاربردهای طیف نگاری و تصویربرداری تشدید مغناطیسی طراحی پالس سکانس های بهینه تشدید مغناطیسی Compressed-Sensing MRI
در حالی که استخوان از سه نوع ماده متفاوت )مواد معدنی (%42 ،(آب (%23 (و ماتریس استخوانی (%35 ) (تشکیل شده است، روش های
فعلی ارزیابی کیفیت استخوان به طور غالب بر پایه اشعه ایکس است. ایراد وارد بر این مسئله، محدودیت این روش ها در بررسی استخوان
تنها به لحاظ مواد معدنی است و این در حالیست که فقط 19 %از حجم استخوان متشکل از مواد معدنی است. عوامل متعددی مثل تراکم
مواد معدنی، تخلخل، تراکم کالژن و غیره بر کیفیت استخوان موثر است (38,30.(
از دیدگاه ماکروسکوپ یک، استخوان به دو صورت ترابکوالر و کورتیکال دسته بندی می شود . استخوان کورتیکال 95 %اسکلت بدن را تشک یل می دهد و ساختار ی پرحفره دارد بنابراین بیش از استخوان ترابکوالر مستعد شکستگ ی است (10 .(مطالعات نشان می دهد که افزایش کسر حجمی تخلخل در استخوان کیفیت و مقاومت مکانیکی استخوان را کاهش می دهد (10-6 .(همچنین کاهش تراکم مواد معدنی اندازه گیری شده توسط روش سی تی اسکن کمی، با افزایش تخلخل استخوانی مرتبط است (12,11.(
حفرات استخوانی به گونه ای است که حدود رزولوشن سیستم های تصویربرداری فعلی قادر به تصویرگیری از آنها به صورت درون تنی نیست.
به همین جهت ارزیابی تخلخل در استخوان به دو شکل برون تنی و یا به صورت غیرمستقیم قابل ارزیابی است.
بخش ی از آب که در ساختاراستخوان است به صورت آزاد در حفرات استخوان ی قرار گرفته است . کمی ساز ی آب آزاد موجود در استخوان کورتیکال معیار مناسبی در ارزیابی غیر مستقیم تخلخل استخوانی است.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ارزیابی تخلخل استخوان کورتیکال به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی با زمان اکوی کوتاه به صورت برون تنی
مجری اصلی: حمیدرضا سلیقه راد   |   کد طرح: 96-03-30-36386CAPTCHA
دفعات مشاهده: 152 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر