جراحی کارتیلاژتمپانوپلاستی با استفاده از غضروف کراش شده در جهت ترمیم پرده تمپان باعث بهبود شنوایی هدایتی می شود

هداف اصلی طرح:
مقایسه نتایج اودیومتریک و بافت شناسی بیماران کاندید تمپانوپلاستی با استفاده از غضروف کراش شده با گروه غیر کراش
اهداف فرعی طرح :
1- مقایسه آستانه شنوایی حسی عصبی در فرکانسهای 500و1000و2000و4000 در دو گروه یک سال بعد از عمل
2- مقایسه آستانه شنوایی انتقالی در فرکانسهای 500و 1000و2000و 4000 در دو گروه یک سال بعد از عمل
3-مقایسه SRT در دو گروه یک سال بعد از عمل
4-مقایسه وضعیت پرده تمپان در دو گروه یک سال بعد از عمل
مقایسه رتراکسیون ناحیه خلفی فوقانی ناحیه تنسا در دو گروه یک سال بعد از عمل
مقایسه رتراکسیون ناحیه فلاسیدا در دو گروه یک سال بعد از عمل
اهدف کاربردی طرح :
بهبود نتایج اودیومتریک و کاهش افت شنوایی هدایتی بدنبال جراحی کارتیلاژتمپانوپلاستی با استفاده از غضروف کراش شده در ترمیم پرده تمپان
نوع مطالعه: clinical trial تصادفی شده مکان و زمان انجام مطالعه: سالهای 95 تا 97 در بیمارستان امیراعلم دراین مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده،46 بیمار پس از اخذ رضایت آگاهانه در سالهای 96 تا 97 در بیمارستان امیراعلم طبق معیار های ورود و خروج تحت بررسی قرار گرفتند. در تمـام بیمـاران معاینـه ی کامـل گـوش، گلـو و بینـی شـامل ادیومتری انجام گرفته و پیگیری آنها به مدت یکسال پـس از عمل جراحی جهـت بررسـی میـزان موفقیـت عمـل و نتـایج شـنوایی پـس از آن صـورت گرفت. جامعه هدف کلیه بیماران کاندید کارتیلاژ تمپانوپلاستی با پرفوراسیون پرده تمپان که سابقه عمل جراحی قبلی کانال (CWD) نداشته اند. بیماران کاندید کارتیلاژتمپانوپلاستی با استفاده از روش بلوکینگ تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند بدین صورت که برای هر مورد مراجعه کننده بر اساس جدول اعداد تصادفی یک کد اختصاص داده شد که بر اساس آن کد مشخص شد که فرد در کدام گروه قرار می گیرد. مفهوم این کدها را فقط جراح مطلع بود. بنابراین بلایندینگ بر روی اودیولوژیست و بیمار و فرد وارد کننده اطلاعات اجرا شد. بنابراین هر بیماری که مراجعه می کرد ابتدا از نظر معیارهای ورود و خروج به مطالعه ارزیابی شده و در صورت داشتن شروط لازم وارد مطالعه شدند. بیماران ابتدا تحت اودیومتری قرار گرفتند. حین عمل جراحی گرفت غضروفی از کاووم کونکا تهیه شد. در این مرحله بر اساس گروه مشخص شده بر اساس جدول اعداد تصادفی در گروه اول غضروف با ضخامت 0.4 میلیمتر توسط crusher یک سمت آن به میزان slight کراش شد و سمت دیگر intact باقی ماند و که این سمت به روش underlying در محل پرفوراسیون قرار داده شد. در گروه دوم (کنترل) غضروف بصورت غیر کراش ( روش معمول) و با ضخامت 0.4 در محل پرفوراسیون قرار داده شد. در این مرحله بیماران فقط تحت ترمیم پرده تمپان به روش کارتیلاژتمپانوپلاستی قرار گرفتند و بیمارانی که اندیکاسیون ossicular reconstruction داشتند کاندید عمل جراحی مرحله دوم 1 سال بعد شدند. پس از جراحی هر 4 ماه یکبار تا 1 سال بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند . در follow up بیماران یک سال بعد تحت اودیومتری مجدد قرار گرفتند . نتیجـه ی شـنوایی بــراســاس نــوار شــنوایی قبــل و بعــد از عمــل در 4 فرکــانس 500 و 1000 و 2000 و 4000 Hz بر اساس PTA , SRTبررسی شدند و بیماران کاندید اوسیکولار reconstruction ( یک سال بعد از عمل جراحی تمپانوپلاستی ) حین عمل تحت بیوپسی از گرفت غصروف پیوندی قرار گرفتند. نمونه بیوپسی جهت بررسی پاتولوژی (شامل رنگ آمیزی H&E یا رنگ آمیزی Masson Thrichrome و یا Toluidine Blue ) جهت بررسی viability کندروسیت ها و وضعیت بافت همبند غضروف ارسال شد. نتایج بررسی ها ی فوق پس از آنالیزهای آماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو گروه شاهد و کنترل با هم مقایسه شدند. معیارهای ورود به مطالعه: -بدون محدودیت سنی و جنس -تمام بیماران با پرفوراسیون تیمپان که کاندید کارتیلاژ تمپانوپلاستی هستند. - حداقل پیگیری بیمار به مدت یکسال معیارخروج از مطالعه: -عمل جراحی قبلی برروی کانال گوش (CWD)انجام شده باشد -عدم پیگیری یک ساله بیماران -سابقه بیماری التهابی غضروف (پلی کندریت و ...) -بیماران با پرده تمپان اسکلروزه در فایل ضمائم موجود است 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه نتایج اودیومتریک و بافت شناسی بیماران کاندیدای تمپانوپلاستی با استفاده از گرفت غضروفی کراش شده با گروه غیر کراش – یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده
مجری اصلی: اردوان تاج دینی   |   کد طرح: 95-04-48-33901CAPTCHA
دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر