برنامه آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بر بهبود رفتار شیردهی زنان موثر است.

با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش عواملی چون نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی بر رفتار مادران و  آمار پایین تغذیه انحصاری با شیرمادر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار شیردهی در زنان انجام شد.در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1396 انجام شد، 50 نفر در هر گروه بودند که به شکل تصادفی از مراجعین مراکز بهداشتی درمانی فسا در سن بارداری 30 تا 34 هفته انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه دموگرافیک، نظریه  رفتار برنامه ریزی شده و چک لیست بررسی تغذیه با شیر مادر، بود. مداخله آموزشی به صورت 3 جلسه آموزشی 55 تا 60 دقیقه ای انجام شد.  گروه کنترل آموزش های روتین داشتند. رفتار شیردهی در قبل از آموزش و 40روز پس از زایمان در هر دو گروه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که قبل از مداخله آموزشی،اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده  وجود ندارد .اما پس از مداخله، درگروه آزمون تمام سازه ها از جمله  قصد و رفتار شیردهی بهبود یافته بود .
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سیده مرجان ارشد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 96083


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: رفتار شیر دهی | برنامه آموزشی | مداخله آموزشی | تئوری رفتار برنامه ریزی شده |


دفعات مشاهده: 265 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر