ارتباط شبکه های برهمکنش پروتئین-پروتئین (PPI) در بیماری سلیاک و هپاتیت سی

بیماری سلیاک یک اختلال خود ایمنی مزمن است که به علت مصرف گلوتن موجود در گندم، جو، چاودار در افراد مستعد از نظر ژنتیکی بروز پیدا  می کند. تشخیص این بیماری براساس تغییرات هیستوپاتولوژیک بافتی و شواهد سرولوژی (آنتی بادی ضد ترنس گلوتامیناز بافتی) است. علی رغم مطالعات سلولی و مولکولی صورت گرفته، هنوز درک کاملی از این که چگونه سیستم ایمنی باعث این بیماری می شود و یا چگونه  می توان آن را کنترل کرد، وجود ندارد. در این بیماری هم تعدادی از ژنهای مربوط به سیستم ایمنی و هم تعدادی ژنهای غیر سیستم ایمنی در گیرند. درون سیستم ایمنی بسیاری از سیتوکینها و کموکاینها و رسپتورهای مربوطه ، خاصیت پلیوتروپی دارند و در شبکه های پیچیده عمل می کنند تا اینکه به صورت یک ژن تنها باشند. تحقیقات نشان داده است که شواهد برهمکنش پروتئین-پروتئین (PPI) اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد مکانیسم های مولکولی درون سلول فراهم می آورد، بنابر این وجود مقدار زیادی از داده های برهمکنش ها، دیدگاه جدیدی را به سمت شناسایی ویژگی های عملکردی پروتئین ها درون سلول با نگاه سیستمیک فراهم می آورد. داده های در مقیاس بالای ژنومیک و پروتئومیک و پیشرفت های روش های محاسباتی ، زمینه را برای بررسی شبکه های برهمکنش پروتئین- پروتئین مساعد می کنند تا این مطالعات جهت گیری منطقی تر در جهت سیستم بیولوژی برای فهم بهتر مکانیسم های درون سلولی فراهم آورد. در حالیکه پروفایل بیان ژنی توسط ریزآرایه های DNA همرا ه با گسترش روشهای بیوانفورماتیکی ما را قادر می سازد که هم شبکه ژنی و هم شبکه برهمکنش پروتئین-پروتئین (PPI) را مدل سازی کنیم تا بتوانیم نحوه عملکرد شبکه های بیولوژیکی را بفهمیم. درنتیجه، استفاده از شبکه برهمکنش پروئین-پروتئین و آنالیز خصوصیات توپولوژیکی و بررسی ویژگی های ساختاری وعملکرد پروتئین ها می تواند در فهم بهتر بیولوژی بیماری، تعیین تقدم پروتئین های کاندید و تایید صحت آنها و همچنین درک بهتر مکانیسم های مولکولی درگیر و معرفی بیومارکرها و شناسایی جایگاه های احتمالی کاندیداهای دارویی کمک کننده باشد. لذا شناسایی الگوهای پروتئومیکی جدید برای بیماری سیلیاک و هپاتیت سی همراه با بررسی ویژگی های توپولوژیکی و ساختاری و عملکرد پروتئین ها در مطالعات برهمکنش پروتئین – پروتئین بسیار حائز اهمیت است.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد رستمی نژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۹   |   کد طرح: 12586


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: گلوتن | برهمکنش پروتئین – پروتئین | بیماری سلیاک | هپاتیت سی |


دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر