بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید در سال1395"

در این مطالعه 445  دانش آموز دختر دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش میانگین سنی دانش آموزان 0.81±16.2وکمترین سن15 وبیشترین18 سال بود. میانگین نمره آگاهی 1.37±4.73  و میانگین نمره آگاهی تراز شده از 100 15.21±52.50 است..   میانگین نمره نگرش دانش آموزان 4.18±26.92 و میانگین نمره تراز شده از 100 ، 11.94±76.90 می باشد.. میانگین نمره عوامل تقویت کننده 1.75±7.29 و میانگین نمره تراز شده از 100، 14.55±60.78 می باشد.. نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان دادکه بین  متغییر رشته تحصیلی و تمام سازه های آگاهی ,نگرش و رفتار مدل پرسید تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. از بین سازه های مدل آگاهی (0.001P=) ، عوامل قادر کننده و تقویت کننده (P<0.001) سهم معنی داری در تبیین واریانس عملکرد مصرف میوه و سبزیجات داشتند.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سید حمید حسینی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۲   |   کد طرح: 954


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر