مس و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز مس و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز

مس و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز
بیماری مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری دمیلینه ای مزمن سیستم عصبی مرکزی می باشد. مطالعه ای به صورت مروری نظام مند و متاآنالیز با هدف بررسی غلظت مس در سطح سرمی خون بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با گروه کنترل اجرا گردید. در این مطالعه از چک لیست PRISMA جهت اجرای پژوهش استفاده شد. به صورت نظام مند پایگاههای اطلاعاتی Pubmed ، Embase، Scopus ، Science direct و  Web of sciences مورد جستجو قرار گرفت. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی کیفیت مقالات از چک لیست Newcastle-Ottawa برای مطالعات مورد- شاهدی استفاده گردید. بعد از بررسی 2152 مقاله 22مقاله به منظور بررسی سیستماتیک و 18 مقاله به مرحله متاآنالیز وارد گردید. اکثر مقالات از کیفیت بالا برخوردار بودند(7score>). به طور کلی میزان غلظت مس در سطح سرم خون بین دوگروه ارتباط معنی داری مشاهده شد(p<0.05). اختلاف میانگین استاندارد شده(SMD) در این بخش (1.16، 0.42-)0.37 گزارش شد. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد سرمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۹   |   کد طرح: A-10-1311-9


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مس-مولتیپل اسکلروزیس |


دفعات مشاهده: 90 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر