طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که خودمراقبتی معنوی بر امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی موثر است

مقدمه: خودمراقبتی معنوی به عنوان مجموعه ای از تمرینات مبتنی بر معنویت جهت ارتقاء بهبودی در زمانهای بیماری و سلامت تعریف شده است. درک بیماران از نقش خودمراقبتی معنوی می‌تواند سبب مدیریت بیماریهای مزمن شود. امیدواری، یک معیار مهم جهت تأثیر مرگ ومیر در طول عمر و منعکس کننده بیماری در یک جمعیت است. مطالعات نشان داده که نیاز بیمار به معنویت، در حضور بیماری تهدیدکننده حیات اهمیت پیدا می‌کند. بر این اساس، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر خود مراقبتی معنوی بر امیدواری در مبتلایان به بیماری نارسایی قلب انجام گردید.
مواد و روشها: این پژوهش، از نوع کارآزمایی بالینی بود که بر روی 111 بیمار مبتلا به بیماری نارسایی قلبی ترخیص شده از بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان های استاد مطهری و پیمانیه جهرم در سال 1397 انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. جلسات گروه آزمون یک روز در هفته به مدت یک و نیم ساعت در کلاس های آموزشی بیمارستان استاد مطهری برگزار شد در نهایت جلسه با توضیح چگونگی انجام کار انفرادی ( تعداد تمرینات در هر روز ، زمان هر بار تمرین ، تأثیر روانی تمرین) در فاصله زمانی تا هفته بعد به پایان می رسید. جلسات اول، دوم و سوم با عناوین صبر، شکر و توکل نیز به همین ترتیب برگزار شد. یک ماه بعد از پایان جلسات، در جلسه ای جداگانه ضمن تقدیرازهمکاری آزمودنی های دو گروه کنترل و آزمون به اجرای پس آزمون پرداخته شد و پرسشنامه امیدواری میلر را تکمیل کردند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره امیدواری، یک ماه بعد از مداخله در گروه مداخله به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود. همچنین در گروه مداخله، میانگین نمره امیدواری بعد از مداخله به طور معنی داری نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بود. میانگین و انحراف معیار تغییرات
 
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت خودمراقبتی معنوی بر امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در این پژوهش، می توان به پرستاران و سایر کادر درمانی توصیه نمود به بعد معنوی بیمار نیز توجه نمایند و آن را در مراقبتهای معمول خود بگنجانند.
کلیدواژه ها: امیدواری | خود مراقبتی معنوی | نارسایی قلب |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر امیدواری در مبتلایان به نارسایی قلب
مجری اصلی: فاطمه فروزان جهرمی- مهسا ایمانیان   |   همکاران: محمد حسین مدبر   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۹/۱۵   |   کد طرح: IR.JUMS.REC.1396.161CAPTCHA
دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر