طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که عصاره گیاه جاشیر در کاهش زمان تشنج تونیک و کل زمان تشنج موثر است

مقدمه:
داروهای ضدصرع باید برای مدت طولانی و گاهی برای تمام عمر بکار روند، و از طرفی کاربرد داروهای شیمیائی همراه با عوارض جانبی و گاهی مسمومیت داروئی می‌باشد. در ایـن مطالعه  اثر ضد تشنجی عصاره آبی دانه گیاه اسپند بر موش های صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از مدل شیمیایی تزریق زیر جلدی پیلوکارپین برای القای تشنج مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار:
موش های صحرایی نر ویستار در محدوده وزنی 190 تا 210 گرم  با استفاده از دوز های 90 و 180 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه و تزریق زیرجلدی 400 میلی گرم بر کیلوگرم هیدروکلراید پیلوکارپین برای القای تشنج مورد استفاده قرار می گیرند. تعداد 12 حیوان در گروه های شاهد، دریافت کننده دوز های 50 ،100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره مورد استفاده قرار گرفتند.حجم تزریق زیر پوستی و داخل صفاقی  0.2 سی سی  است. عصاره جاشیر 30 دقیقه قبل از القای تشنج به حیوانات تزریق می شود. 400 میلی گرم هیدروکلراید پیلوکارپین برای القای تشنج زمـان شـروع تشـنج کلونیـک، زمـان شروع تشنج تونیک، زمان تشنج های تونیک کلونیک، زمان کل تشنج، افتادن (از دسـت دادن تعـادل)، پـرش و مـرگ و میـر موشها در هر گروه تا 24 ساعت بعد ارزیابی شد.
یافته ها:
در مطالعه حاضر برای بررسی اثر محافظتی گیاه جاشیر بر وقوع تشنج ناشی از تزریق پیلوکارپین ، 4 گروه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تشنج وقوع رفتار های خاص مربوط به تشنج ثبت گردید. نتایج بررسی نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر بروز این رفتار ها در هیچ کدام از گروه ها وجود نداشت. از نظر زمانبدی تشنج نیز در 30 دقیقه بررسی تشنج پس از القای آن، میزان زمان طول کشیده تا شروع تشنج، میزان زمان تشنج تونیک، زمان تشنج تونیک کلونیک و زمان کل تشنج انجام شد.  نتایج نشان داد تفاوتی از نظر زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج تونیک کلونیک بین گروه کنترل و گروه های تیمار شده وجود نداشته است. از نظر فاز تونیک تمامی دوز های تیمار به صورت معنی داری باعث کاهش زمان تشنج تونیک شدند. طول مدت زمان کل تشنج در دوز های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم از گروه کنترل کمتر بود.
نتیجه گیری:
مطالعه حاضر تاثیر مثبت عصاره گیاه جاشیر در کاهش زمان تشنج تونیک و کل زمان تشنج را نشان داد.

کلیدواژه ها: پیلوکارپین | تشنج | گیاه جاشیر | موش صحرایی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه جاشیر بر تشنج القا شده توسط پیلوکارپین در موش صحرایی نر ویستار
مجری اصلی: ناصر حاتمی- دکتر حسین کارگر جهرمی   |   همکاران: علی رضا هاشمی شیری-فرشید جاودانی   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر