طی مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نشان داد که دو الگوی نوین آموزشی روش آموزش مبتنی بر حل مساله و روش آموزش پیامد محور بر یادگیری دانشجویان موثر است

مقدمه: دو الگوی نوین آموزشی روش آموزش مبتنی بر حل مساله و روش آموزش پیامد محور که در آن رسیدن به عملکرد مطلوب در نقش بالینی مورد نظر است که هر کدام از این روش های آموزشی با روش آموزش سنتی در دروس نظری  مورد مقایسه قرار گرفته است ولی در مطالعات انجام شده  از روش های نوین آموزشی در آموزش بالینی دانشجویان کمتر استفاده شده است. 
روش کار: این مطالعه با هدف طراحی و اجرای دو روش نوین آموزش مبتنی بر حل مسئله و آموزش پیامد محور بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری و ارزشیابی آنها با استفاده از روش سناریو نویسی از طریق آزمون KF  طراحی شده‌ است. این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی می باشد. نمونه های مورد پژوهش شامل 40  دانشجوی ترم شش پرستاری دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم می‌باشند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 کارآموزی بخش ویژه را 
میگذرانند و  با روش سرشماری انتخاب شدند. 
یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین میزان یادگیری در گروه های مستقل دانشجویان پرستاری تحت آموزش مبتنی بر حل مسئله و پیامد محور تفاوت معنادار وجود نداشت. هر دو روش آموزش مبتنی بر حل مسئله و پیامد محور با محوریت یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلبی با هم مقایسه شدند و معلوم شد که واریانس نمرات میزان یادگیری بالینی در دو گروه تحت آموزش مبتنی بر حل مسئله و پیامد محور همسان است. 
نتیجه گیری: بنابراین هردو روش نوین مورد مطالعه بر یادگیری دانشجویان بخش ویژه قلبی تأثیر مثبت داشته و با توجه به شرایط و امکانات موجود، هر کدام از این روش ها می توانند در آموزش بالینی دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرند. 

کلیدواژه ها: دانشجویان پرستاری | آموزش پیامد محور | آموزش مبتنی بر حل مساله | بخش مراقبت ویژه قلبی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه روش آموزش مبتنی بر حل مساله و روش آموزش پیامد محور بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری
مجری اصلی: فاطمه فروزان جهرمی- سارا شهسواری   |   همکاران: صدیقه نجفی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۹/۲۰   |   کد طرح: IR.JUMS.REC.1397.061CAPTCHA
دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر