معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه بررسی مطالعه شناسایی تفاوت بین الگوی های مقاومت آنتی بیوتیکی در بخش مراقبت های ویژه با سایر بخش های بیمارستان

شایع ترین باکتری های گرم منفی در این مطالعه کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس ائروژینوزا، اسینتوباکتر، و در بین باکتری های گرم مثبت هم شیوع استافیلوکوکوس های کوآگولاز منفی و اورئوس بیشتر از سایرین بود. از نظر الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی سطح مقاومت در برابر سفالوسپورین های مختلف بیشتر از سایر آنتی بیوتیک ها و میزان مقاومت ایزوله های باکتریایی نسبت به آنتی بیوتیک هایی نظیر وانکومایسین، آمیکاسین و کارباپنم ها کمتر از سایر آنتی بیوتیک ها بود. که در این میان موثرترین آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های حاصل از باکتری های گرم منفی ایمی پنم، مروپنم، آمیکاسین و وانکومایسین  و در مقابل گرم مثبت ها کماکان وانکومایسین می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: بخش مراقبت های ویژه | مرور نظام مند | مقاومت آنتی بیوتیکی |

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر