تاثیر آموزش سبک فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر احساس تنهایی نوجوانان

 در مقایسه گروه آزمون با کنترل بعد از مداخله نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که آموزش سبک فرزندپروری به والدین توانسته است سبک مستبدانه مادر(005/0P=) و سبک مستبدانه پدر(001/0P=) را به طور معنی داری کاهش و سبک مقتدرانه مادر (016/0P=) و سبک مقتدرانه پدر(002/0P=) به طور معنی داری افزایش دهد. نتایج آزمون تی زوجی در گروه آزمون نیز نشان داد که سبک مستبدانه مادر(003/0P=) و سبک سهل گیرانه پدر(007/0P=) به طور معنی داری کاهش داشته است و میانگین احساس تنهایی نوجوانان بعد از مداخله در گروه آزمون کاهش داشته ولی معنی دار نبوده است.

 بطور کلی آموزش فرزندپروری به والدین با روش مبتنی بر وظیفه بر سبک فرزندپروری والدین موثر است ولی تاثیر آن بر روی احساس تنهایی نوجوانان نیاز به مطالعات بیشتر دارد.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد رضا منصوریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵   |   کد طرح: 60/4/پ


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 218 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر