ارتباط آنمی ‌فقر آهن با ترومبوز وریدی مغز

آنمی‌ فقر آهن ‌یکی از انواع آنمی ‌است که ناشی از کمبود در آهن مینرال بدن است. تحقیقات مختلف نشان گر اثرگذاری آنمی ‌فقر آهن به‌ویژه در اطفال بر عملکرد سیستم عصبی، و افزایش ریسک استروک‌ایسکمیک و ترومبوز وریدی و سایر مشکلات نورولوژیک بوده است،‌ این بیماری‌یکی از علل اصلی ترومبوز وریدی مغز در اطفال است گرچه اثر آن بر ترومبوز وریدی در بزرگسالان بیشتر به صورت موردی گزارش شده است. در ‌این مطالعه مورد_شاهدی، سطح هموگلوبین، حجم متوسط گلبول قرمز، فریتین و پلاکت در120 بیمار مبتلا به ترومبوز ورید مغزی در طی دو سال (از مرداد ماه 94 تا شهریور 96) که در بیمارستان خلیج فارس بستری شده بودند جمع‌آوری شده است. بیماران مبتلا به CVT دارای میانگین هموگلوبین متوسط کمتر از گروه کنترل ((13. 2 vs 14. 5 g/dL; P<0. 05) بود. سطح سرمی‌SI پایین‌تر از موارد کنترل بود (59. 9 vs 100 µg/dL; P<0. 05). اما سطح سرمی‌فریتین تفاوت معنی‌داری بین دو گروه نداشت MCV. (59. 5 vs 62 µg/dL; P>0. 05) و RDW اختلاف معنی‌داری نداشتند، تعداد پلاکت‌ها در گروه مورد به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود(251 vs 283 ×103/µL; P<0. 05). به نظر می‌رسد بین آنمی ‌فقر آهن با ترومبوز وریدی مغز ارتباط وچود داشته باشد. لذا مطالعات بیشتر و جامع‌تری جهت بررسی ارتباط آنمی ‌فقر آهن با ترومبوز وریدی مغز لازم است.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای میانگین پارامترهای CBC در بیماران با و بدون ترومبوز ورید های مغزی(CVT)
مجری اصلی: دکتر هومان سلیمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۹   |   کد طرح: 526


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ترومبوز وریدی مغز | آنمی ‌فقر آهن | هموگلوبین | MCV |

دفعات مشاهده: 115 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر