توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیشترین عامل مؤثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران، مربوط به شرایط فردی و روحی پرستار می‌باشد

پرستاران نقطه اولیه تماس بین بیماران و دنیای مراقبت‌های بهداشتی هستند. به گونه ای که کیفیت مراقبت‌های بهداشتی بستگی به نحوه ارائه خدمات پرستاران می‌باشد. محیط کار ‌پرستاری و کمبود نیروی انسانی در حرفه پرستاری شرایط بارکاری را برای پرستاران بحرانی کرده است. پرستاری جزء مشاغلی است که نیازمند انجام بار فیزیکی قابل توجهی است. سطح بالای بار کاری باعث تغییرات فیزیولوژیکی و شناختی مانند کاهش توجه و تمرکز، افزایش تنش عضلانی و مشکلاتی در هماهنگی فرد، تأثیرات منفی بر عملکرد افراد، کاهش کیفیت مراقبت از بیماران، افزایش مدت زمان بستری و خطاهای پزشکی می شود. شایع ترین خطاهای پزشکی، خطاهای دارویی است. پرستاران مسئولیت بسیار مهمی در جلوگیری از خطاهـای دارویی دارند. عمده تـرین علـل ذکر شده برای این خطاها، نداشتن تجربـه کـافی بـرای خوانـدن دستورات پزشک، بار کاری زیاد و عـدم تمرکـز است. با توجـه بـه شیوع بالای خطاهای دارویی، شناسـایی عوامـل دخیـل در بـروز این خطاها جهت ایجاد تدابیری که بتواند این مـوارد را بـه حـداقل برساند از اهمیت به سزایی برخوردار است. بر اساس یافته­های مطالعه حاضر، بیشترین عامل مؤثر بر بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران، مربوط به شرایط فردی و روحی پرستار می‌باشد. لذا ضروری است تا مدیران با به کارگیری استراتژی‌هایی مؤثر جهت بهبود شرایط کاری، زمینه را برای کاهش خطای دارویی و کیفیت مراقبت مطلوب فراهم آورند. نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند با هدف تعیین عوامل مؤثر بر خطاهای دارویی و ارتباط آن با بار کاری گامی در  جهت کاهش بروز خطاهای دارویی، رفع عوامل زمینه ساز بارکاری بالای پرستاران، افزایش کیفیت مراقبت‌های پرستاری  و ارتقای رضایت مندی بیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین بردارد
کلیدواژه ها: خطای دارویی | پرستار | مراقبت ایمن | بیماران بستری | شرایط کاری |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران با بار کاری آنان در بیمارستان‌‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396
مجری اصلی: دکتر فرنوش رشوند   |   همکاران: الهام حسن نیا، نرگس حسینی، فاطمه همتی، نگین خسروی، حسین رفیعی، سجاد نوریان، مجتبی سنمار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲   |   کد طرح: 14002895CAPTCHA
دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر