بیشترین خدمات داروسازان بالینی در حوزه تدوین بهبود الگوی مصرف داروها ، شناسایی و پیشگیری از خطاهای دارویی بوده است

اهمیت موضوع : مطالعات صورت گرفته در دنیا حاکی از مفید و موثر بودن خدمات داروسازان بالینی در بیماران سرپایی و بستری بوده است. مداخلات و خدمات داروسازان بالینی در ایران بیش از بیست سال سابقه دارد. تا کنون مطالعه و مرور جامعی پیرامون خدمات داروسازان بالینی و تاثرات بالینی و اقتصادی آن در ایران انجام نشده است.
مهمترین یافته ها: بیشترین خدمات داروسازان بالینی در ایران در حوزه تدوین پروتوکل و بهبود الگوی مصرف داروها و شناسایی، گزارش و پیشگیری از خطاهای دارویی بوده است. حدود سه -چهارم (74.35 درصد) مداخلات داروسازان در حوزه سرپایی یا بستری در شهر تهران انجام شده است. میانه طول مدت زمان مداخلات و دوره پایش بیماران، 9 ماه بوده است.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: خدمات داروسازان بالینی باعث بهبود کیفیت، ایمنی و کارآیی خدمات دارویی به بیماران در ایران شده است. محدودیت ها و موانع پیش روی خدمات داروسازان بالینی در ایران شناسایی شده و راهکارهایی جهت بهبود خدمات رسانی داروسازان بالینی در ایران ارائه گردید.

کلیدواژه ها: خطاهای دارویی | داروسازان بالینی | بهبود کیفیت |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مرور نظام مند مطالعات مرتبط با مداخلات داروسازان بالینی در ایران
مجری اصلی: ایمان کریم زاده   |   همکاران: مهتاب السادات میر جلیلی،افسانه نورمندی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۹/۱/۲۳   |   کد طرح: 22176CAPTCHA
دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر