اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی

ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ یﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. از آن ﺟﺎیﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ MS ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ) ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺪف از ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮایﯽ ﻣﺎده ﻣﺪل ام اس ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش 6 ﮔﺮم در 180±10 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد ویﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮیﺒﯽ 42 ، ﻫﺎ: درایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺎیﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪون ﺗﯿﻤﺎر دارویﯽ ﺑﻮد و ﮔﺮوه 7ﮔﺮوه 40 ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺗﺎ 1 ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ330 و 220 ،110 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮﭘﺮیﺰون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و 5 ﺗﺎ 2روز ﮐﻮﭘﺮیﺰون دریﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره 0/2 روز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 12 ی ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرج دﻧﺒﻼن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰریﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ایﺠﺎد ام اس دریﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎیﺎن روز دوازدﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ی ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدیﺪ. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮیﺰون ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و وزن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در 4 ﺗﺰریﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ام اس اﻓﺰایﺶ ﻣﻌﻨﺎ 5 و4ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ داری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﻧﺘﺎیﺞ ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻠﯽ330 و 220 ی ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن در دوز ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را در ﻣﻮش،ﺑﺪن ﻣﻮش ﺻﺤﺮایﯽ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ اﻓﺰایﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اﺳﺘﺮوژن | ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن | ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ | ﭘﺮوژﺳﺘﺮون | ﻣﻮش ﺻﺤﺮایﯽ |

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر