اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی

بیماری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیس یک ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﻫﺪف از این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی ﻣﺎده ﻣﺪل ام اس تجربی است. ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮیزون ﺑﺎﻋﺚ کاهش سطح استروژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و وزن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در 4 تزریق ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در گروه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ام اس اﻓﺰایش ﻣﻌﻨﺎ 5داری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ﭘﺮوژﺳﺘﺮون | ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ | ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن | اﺳﺘﺮوژن | ﻣﻮش ﺻﺤﺮایﯽ |

دفعات مشاهده: 185 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر