بررسی بهزیستی معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در سال ۱۳۸۸

 حفظ سلامت به تعادل در همه جنبه های ان بستگی دارد و سلامت معنوی به عنوان یک عامل مهم در حفظ سلامت و بهزیستی محسوب می شود. در رویکرد جامع نگر مراقبت، از پرستاران انتظار می رود به این بعد بسیار مهم از سلامت نیز توجه داتشه باشند و بدیهی است به منظور ارائه مراقبت مطلوب در این زمینه انان باید از سطح مناسبی از بهزیستی معنوی برخوردار باشند. اگرچه بهزیستی معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی بطور کلی وضعیت بسیار مطلوبی داشت اما این وضعیت در همه ابعاد ان یکسان نبود بطوریکه در بعضی ابعاد از جمله بعد مذهبی و محیطی بسیار مطلوب اما رد بعد شخصی و تا حدی اجتماعی وضعیت چندان مطلوب نبود و این در حالی است که موارد مطرح در این حیطه از جمله داشتن معنا و هدف در زندگی و ارامش درون اسا بهزیستی معنوی را تشکیل می دهد. به نظر می رسد توجه به سایر ابعاد بهزیستی معنوی و تلاش برای بهبود ان می تواند به ارتقای همه جانبه این بعد مهم از وجود و زندگی انسان و سلامت او کمک کند. نتایج مطالعه نشان داد که ۶۲% دانشجویان پرستاری و مامایی از بهزیستی معنو یخوبی برخوردار بودند. بیش از ۷۰% دانشجویان در ابعاد محیطی و مذهبی و ۴۴% انان رد بعد شخصی دارای بهزیستی خوبی بودند. همچنین این بعد دارای کمترین میانگین بود و بیشترین همبستگی را با بهزیستی معنوی داشت ( r=۰/۷۵ , p=۰/۰۱) نتایج ازمون ANOVA, t نشان داد کهبین سن و جنس دانشجویان و بهزیستی معنوی انان اختلاف معنیداری وجود نداشت. دانشجویان متاهل بطور معنی داری از بهزیستی معنوی بالاتری برخوردار بودند. (p=۰/۰۴). نتایج ازموننشان داد که بین انجام عبادات واجب با بهزیستی معنوی دانشجویان پرستاری رابطه اماری معنی داری وجود داشت. (p=۰/۰۰۱) اما این رابطه در دانشجویان مامایی معنی دار نبود. (p=۰/۰۹۶) بین انجام عبادات گروهی و خواندن متون مذهبی و بهزیستی معنوی اختلاف اماری معنی داری وجود نداشت. بین بهزیستی معنوی دانشجویان سال اول تا چهارم و نیز دانشجویان پرستاری و مامایی اختلاف اماری معنی دار وجود نداشت.
 
کلیدواژه ها: بهزیستی معنوی –معنویت- دانشجویان – پرستاری – مامایی |

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی بهزیستی معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین در سال 1388
مجری اصلی: مریم کرامتکار   |   کد طرح: 10333CAPTCHA code

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 173 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر