عدم ارتباط سطح سرمی (ANGPTL4 (Angiopoietin-Like Protein4 با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان شهر بوشهر

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یکی از شایع‌ترین اختلالات اندوکرین است که با هیپرآندروژنیسم و عدم تخمک‌گذاری مزمن همراهی دارد. حداقل 50 درصد زنانPCOS، مقاومت به انسولین دارند. ANGPTL ها یک خانواده از پروتئین‌های ترشحی هستند که یک نقش مهم در متابولیسم انرژی ایفا می‌کنند. ANGPTL4  توسط انواع زیادی از سلول‌ها شامل سلول‌های چربی، سلول‌های کبدی، سلول‌های ماهیچه‌ای، سلول‌های اندوتلیال و ماکروفاژ ها ترشح می‌شوند. هدف از‌ این پژوهش، بررسی سطح سرمی ANGPTL4 در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با BMI نرمال می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه موردی- شاهدی می‌باشد که روی 25 بیمار PCOS با BMI نرمال مراجعه‌کننده به کلینیک زنان درمانگاه ابوالفضل شهر بوشهر که بر اساس معیارهای روتردام 2003، بیماری آن‌ها تشخیص داده شده است انجام شده است. همچنین 22 خانم سالم که از نظر سن و BMI با گروه بیمار مطابقت داشتند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. تفاوت معنی داری در شاخص‌های آنتروپومتریک، غلظت سرمی ‌پارامترهای لیپیدی، ANGPTL4، HOMA.IR و انسولین، بین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. یک افزایش معنی‌دار در FBS در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد. همچنین یک ارتباط معکوس و معناداری بین سطح سرمی ANGPTL4 با FBS، HOMA.IR و سطح انسولین مشاهده شد ولی ارتباطی بین پارامترهای لیپیدی با ANGPTL4 بدست نیامد. علت عدم تفاوت معنی‌دار در سطح سرمی ANGPTL4، بین دو گروه مورد و شاهد را می‌توان به نرمال بودن BMI در ‌این مطالعه ربط داد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی سطح سرمی (ANGPTL4 ( Angiopoietin-Like Protein4 در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بوشهر در مقایسه با زنان سالم در سال 1395
مجری اصلی: دکتر صمد اکبرزاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۷   |   کد طرح: 6701


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک | BMI نرمال | ANGPTL4 |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر