ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در رابطین سلامت ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در رابطین سلامت

امروزه اهمیت و اثرات سطح سواد سلامت بر وضعیت سلامتی افراد، بسیار مورد توجه است. یکی از ابعاد وضعیت سلامت کیفیت زندگی می باشد که به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت فردی و  اجتماعی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سواد سلامت و کیفیت زندگی رابطین سلامت انجام گردید. در این پژوهش مقطعی- همبستگی، کلیه رابطین سلامت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 151 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه ای سه قسمتی شامل متغیرهای فردی، پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های ANOVA، t و رگرسیون تحلیل گردید و نتایج سطح معنی داری (p<0.05) را نشان دادند.  میانگین نمره سواد سلامت 15.24±76.32 بدست آمد که  15.4 درصد از مشارکت کنندگان، دارای سواد ناکافی،25.2 درصد سواد مرزی و 59.4 درصد دارای سواد سلامت کافی بودند. میانگین بعد جسمی کیفیت زندگی 14.86±69.98، بعد روانی 16.42±61.24، بعد اجتماعی 21.99±67.69، حیطه محیطی 19.72± 60.58  و حیطه کلی 17.64 ± 70.19  بدست آمد. بین سواد سلامت و کیفیت زندگی با وضعیت تاهل، تعداد فرزندان و وضعیت استخدامی ارتباط معناداری دیده شد. از آنجا که کیفیت زندگی در رابطین سلامت تحت تأثیر متغیرهای مختلف دموگرافیکی و سواد سلامت قرار دارد؛ لذا توصیه می شود برنامه ریزی هایی در جهت بهبود این عوامل و خدمات پزشکی و بهداشتی در جمعیت مورد مطالعه مدنظر قرار گیرد.


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 156 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر