تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه‌ی مصنوعی در بخش‌های مراقبت ویژه

این مطالعه با هدف تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه­ی مصنوعی در بخش­های مراقبت های ویژه بر روی 97 تن از بیماران تحت تهویه مصنوعی بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان انجام شد. از 97 بیمار مورد بررسی 63 نفر (9/64 درصد) مرد و 34 نفر (1/35 درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن، مدت بستری و مدت تهویه مصنوعی مشارکت کنندگان در پژوهش به ترتیب 15/18±46/49 سال، 14/7±67/11 روز و 5/2±31/5 روز بود. علاوه بر این یافته ها نشان داد پیامد جداسازی از دستگاه در 85 بیمار (6/87%) موفق و در 12 بیمار (4/12%) ناموفق بود. نتایج نشان داد بهترین نقطه ی برش پیشنهادی برای ابزار جداسازی به گونه ای که باعث بهبود ویژگی بدون تغییر فاحش در سایر پارامترها  گردد،  بالاتر از 53 است.
 
 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: : ابزار جداسازی ایرانی | تهویه مصنوعی | آمادگی بیمار | پیامد جداسازی | قدرت پیشگویی کنندگی | رویکرد متداول |

دفعات مشاهده: 166 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر