دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی  به عنوان یکی از روشهای نوین آموزشی از پتانسیل بالقوه ای برای ورود به عرصه آموزش پزشکی و آموزش مداوم برخوردار است. لذا ارزیابی سطح دانش و نگرش افراد نسبت به این روش آموزشی به منظور بهبود سطح کیفی و کمی آموزش در دانشگاهها ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر تعیین دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی و عوامل موثر بر آن در سال 1395 می باشد. در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی تعداد 190 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی، پرسشنامه میزان دسترسی و به کارگیری اطلاعات فن آوری، پرسشنامه سنجش دانش و پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به آموزش الکترونیک میشرا بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss16 ، آمار توصیفی و آزمونهای من ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد. میانگین نمره دانش 35/4±77/8، (رنجی از 0 تا 30 ) و میانگین نمره نگرش افراد نسبت به آموزش الکترونیکی 87/6±37/38، ( 16 تا 78 )می باشد. همچنین در بررسی ارتباط متغیر های دموگرافیکی تنها متغیرهای جنس، ترم تحصیلی و تجربه گذراندن واحد به صورت الکترونیکی تفاوت معنی داری در نمره دانش دانشجویان مختلف ایجاد نموده بود(05/0>p). دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سطح دانش ضعیف اما نگرش مثبتی نسبت به آموزش الکترونیکی دارند. لذا توصیه می شود بعد از فراهم شدن بسترهای آموزش الکترونیکی همانند ارتقای دانش افراد، این روش یادگیری در کنار روشهای سنتی مورد استفاده قرار گیرد. 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی
مجری اصلی: حمیده جعفری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۶   |   کد طرح: A-10-1319-1


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر