رفتارهای پیشگیرانه از وقوع حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت در مادران دارای کودک رفتارهای پیشگیرانه از وقوع حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت در مادران دارای کودک

میزان مرگ و میر ناشی از حوادث در سراسر جهان به طور میانگین 5 میلیون نفر برآورد شده است بیش از 4 میلیون کودک سنین قبل از مدرسه هرسال دچار حوادث می شوند  یکی از علل مهم مراجعات بیمارستانی در کودکان حوادث می باشد که نرخ وقوع این حوادثدر بیش از 80 درصد موارد متعلق به کشورهای با درآمد کم یا متوسط است بر این اساس مطالعه ای  مقطعی با هدف بررسی رفتارهای پیشگیرانه از وقوع حوادث خانگی بر اساس تئوری انگیزش محافظت در مادران دارای کودک زیر 6 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر تربت حیدریه در سال 1395 انجام شد، که درمیان 204 نفر از زنان شهرستان تربت حیدریه، با روش خوشه ای تصادفی در سال 95 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مبتنی برتئوری انگیزش محافظت به­ همراه سئوالاتجمعیت شناختی بود که پس از تایید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم و آزمون­های توصیفی( فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون­های تحلیلی ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی د سطح معنی داری 05/0 را نشان داد. میانگین سن مادران در این پژوهش 51/6 ± 4/29 سال که 88% خانه دار و سطح تحصیلات 4/28% دیپلم بود. میانگین و انحراف معیار سازه خودکارآمدی 5 ± 6/32، آسیب پذیری 7/3 ± 6/20، هزینه درک شده 7/3 ± 3/11، کارایی پاسخ 4/2 ± 3/16، شدت درک شده 7/1 ± 5/12، پاداش 6/1 ±1/6 و ترس4 ±8/12 بدست آمد. میزان نمره خودکارآمدی در مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی بیشتر از سایر مادران بود.
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر