معاونت تحقیقات و فناوری ساخت کاندید واکسن تجربی جهت بیماری عفونی مجاری ادراری

روشهای یکی از ساخت و دستیابی به آنتی ژنهای جدید  جهت تهیه واکسن، پیش بینی با استفاده از روشهای آنالیز بیوانفورماتیک سکانسهای ژنومیک میکروبی می با شد.
 در این طرح ژنوم باکتریهایی که قادر به ایجاد عفونتهای مجرای ادراری هستند ازجمله:
اشریشیا کلی یوروپاتوژن و کلبسیلا نومونیا و پروتئوس میرابیلیس به عنوان میکرب های شایع در این بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
ژنهای مورد بررسی و مقایسه در این طرح شامل ژنهای کد کننده توکسینها، مولکولهای چسبندگی، سیستمهای جذب آهن و آنزیمهای متابولیک و اجزاء ساختمانی بوده که در واکسنهای ساخته شده بر علیه اشریشیا کلی یوروپاتوژن تا به حال مورد استفاده قرار گرفته شده است.
پس از بررسی و مقایسه ژنهای فوق مجموعه آنتی ژنهایی که به صورت محافظت شده و مشترک بین این باکتریها وجود دارد انتخاب شد و پس از استفاده ازروشهای بیوانفورماتیک ژن به صورت سنتتیک ساخته شده و سپس در وکتور مناسب کلون گردید. سپس پروتئین بیان شده در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گرفت.

 
 
کلیدواژه ها: عفونت مجاری ادرار | پلی اپی توپ | واکسن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی و ساخت پلی اپیتوپهای (Poly-epitopes) کاندید واکسن تجربی از باکتریهای مولد عفونت مجاری ادرار: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) ، Proteus mirabilis وpneumoniae Klebsiella، ارزیابی ایمونولوژیک و محافظت کنندگی آنها
مجری اصلی: سعیدبوذری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۰   |   کد طرح: 742CAPTCHA
دفعات مشاهده: 504 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر