معاونت تحقیقات و فناوری ساخت کاندید واکسن تجربی جهت بیماری عفونی مجاری ادراری

روشهای یکی از ساخت و دستیابی به آنتی ژنهای جدید  جهت تهیه واکسن، پیش بینی با استفاده از روشهای آنالیز بیوانفورماتیک سکانسهای ژنومیک میکروبی می با شد.
 در این طرح ژنوم باکتریهایی که قادر به ایجاد عفونتهای مجرای ادراری هستند ازجمله:
اشریشیا کلی یوروپاتوژن و کلبسیلا نومونیا و پروتئوس میرابیلیس به عنوان میکرب های شایع در این بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
ژنهای مورد بررسی و مقایسه در این طرح شامل ژنهای کد کننده توکسینها، مولکولهای چسبندگی، سیستمهای جذب آهن و آنزیمهای متابولیک و اجزاء ساختمانی بوده که در واکسنهای ساخته شده بر علیه اشریشیا کلی یوروپاتوژن تا به حال مورد استفاده قرار گرفته شده است.
پس از بررسی و مقایسه ژنهای فوق مجموعه آنتی ژنهایی که به صورت محافظت شده و مشترک بین این باکتریها وجود دارد انتخاب شد و پس از استفاده ازروشهای بیوانفورماتیک ژن به صورت سنتتیک ساخته شده و سپس در وکتور مناسب کلون گردید. سپس پروتئین بیان شده در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گرفت.

 
 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: عفونت مجاری ادرار | پلی اپی توپ | واکسن |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر