باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین عوامل عفونت های سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی هستند.

در این مطالعه ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان عوامل مهم عفونت های سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی مطرح هستند. میزان مقاومت به اغلب داروهای ضد میکروبی پایین است  و در حال حاضر می توان  با درمانهای رایج، عفونت های حاصل از این باکتریها را در بخش سوختگی بیمارستانهای مورد مطالعه درمان کرد.  علیرغم اینکه در مقایسه با سایر مطالعات اغلب مقاومت پایین تری مشاهده شد ولی در ایزوله های مقاوم ژنهای مورد مطالعه با فراوانی زیادی شناسایی شدند. به علت فراوانی بالای ژنهای کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های مقاوم احتمال انتشار ژنهای مقاومت به سایر ایزوله ها وجود دارد به همین دلیل نظارت مستمر بر فرایندهای کنترل عفونت بیمارستان جهت جلوگیری از گسترش باکتریهای مقاوم  در محیط و انتقال آن به بیماران ضروری است.


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: مقاومت آمینوگلیکوزیدی | سودوموناس ایروژینوزا | استافیلوکوکوس ارئوس | عفونت سوختگی | بتالاکتامازهای وسیع الطیف |

دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر