تهیه ی آنتی بادی تک زنجیره ای ضد EGFR متصل به اگزو توکسین PE-40 وارزیابی اثر آن روی سلولهای سرطانی بیان کننده ی EGFR

هدف مطالعه حاضر تهیه ایمونوتوکسین متشکل از آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی ضد EGFR و قطعه PE40 اگزوتوکسین سدوموناس بود. برای این منظور ژن مربوط به ScFv انسانی شده ی ضد EGFR از طریق PCR تکثیر شده در وکتور بیانی کلون شد . سپس ژن PE-40 از طریق PCR تکثیر و پایین دست ژن ScFv کلون شد و در باکتری Ecoli  ترانسفرم شده و بیان پروتئین با افزودن القا کننده ، القا گردید. پروتئین نوترکیب تخلیص شده و اثر توکسیک آن بر روی سلولهای تومرال A431 که میزان بیان بالایی از EGFR را داشت بررسی گردید.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر صفر فرج نیا -دکتراصغرتنومند   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۲/۲۸   |   کد طرح: 30/75/5/94ص


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ایمونوتوکسین | سودوموناس آئروژینوزا | اگزوتوکسین A | گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی |


دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر