بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب شهرستان تربت حیدریه در سال 96-1395 بررسی میزان فلوئور در منابع آب شرب شهرستان تربت حیدریه در سال 96-1395

ضرورت وجود فلوئور در آب آشامیدنی در حدی که باعث کاهش میزان پوسیدگی دندان شده و از طرفی باعث ایجاد فلوئورزیس دندانی نیز نشود به اثبات رسیده است. این مطالعه به منظور بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب شرب شهر تربت حیدریه در فصول مختلف سال 96-1395 اجرا شد. این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه از روش سرشماری استفاده شد. برای جمع  اوری داده ها با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب شهر تربت حیدریه از22 چاه تامین کننده آب شرب در هر فصل یک نمونه یک لیتری با ظروف پلاستیکی در شرایط استاندارد به آزمایشگاه شیمی آب وفاضلاب دانشکده بهداشت آورده شد. در آزمایشگاه با استفاده از روش استاندارد SPADNS و دستگاه اسپکتروفتومتر DR 5000 غلظت فلوئور نمونه ها مطابق با روش استاندارد اندازه گیری فلوئور در کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب اندازه گیری شد. سپس غلظت های اندازه گیری شده با مقدار استاندارد مقایسه شد. اطلاعات پس از جمع آوری با نرم افزار آماری SPSS 11 تحلیل شد. توصیف داده ها با استفاده از میانگین غلظت فلوئور و انحراف معیار آن به تفکیک فصول مختلف و مناطق اجرا شد. نتایج این بررسی نشان داد که میزان فلوئور در اکثر منابع آب شرب شهر تربت حیدریه کمتر از حد استاندارد توصیه شده می باشد (میانگین کلmg/l  23/0 ).  بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات ، بیشترین میزان فلوئور مربوط به چاه های شماره 2 منصوریه و آبرود شماره 5 و کمترین میزان بدست آمده مربوط به چاه های شماره 2 آبرود و داروپخش است که صفر گزارش شده است. این مطالعه نشان می دهد که  میزان فلوئور هیچ یک از منابع آب شرب شهر تربت حیدریه بیش از حداکثر مجاز نبوده و بیشتر منابع  ازحداقل مجاز نیز کمتر می باشد. بنابراین باید تمهیداتی برای اضافه کردن فلوراید به رژیم غذایی مردم اندیشیده شود. آب آشامیدنی تنها منبع دریافت فلوئور نمی باشد. یکی دیگر از منابع مهم دریافت فلوراید ، چای است که البته یک نوشیدنی مرسوم در ایران می باشد. لذا جهت اظهار نظر دقیق در رابطه با وضعیت غلظت فلوراید در آب شرب یک منطقه لازم است مطالعاتی در رابطه با سایر منابع دریافتی فلوراید نیز صورت گیرد اما با اینحال توصیه های زیر با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش ارائه می گردد:
1) اضافه کردن فلوئور به زنجیره غذایی مردم
2) اجرای طرح استفاده از دهان شویه در مدارس
3) اجرای طرح فلوئور زنی به آب آشامیدنی
4) احتیاط بیشتر در خصوص استفاده از سیستم های تصفیه آب خانگی با توجه به پایین بودن غلظت فلوراید در برخی نقاط ؛ زیرا در غیر این صورت سبب کاهش غلظت فلوراید در آب مصرفی به میزانی کمتر از حد بهینه می شود.
5) در مناطقی که غلظت فلوراید پایین می باشد نیز می توان گفت که با در نظر گرفتن میزان دریافت فلوراید از طریق چای ، سبزیجات و غیره مشکل خاصی در رابطه با پایین بودن غلظت فلوراید وجود ندارد.
6) آموزش به مردم ؛  به منظور استفاده از اغذیه یا نوشیدنی های با فلوراید بالا
 7) اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های عمومی
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فاطمه برجسته عسکری   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: A-10-1356-5


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 152 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر