بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی وجود دارد.

یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای  توسط آقای مصطفی مدملی و همکاران در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان مدارس شهرستان مسجدسلیمان در سال 94  انجام شد. بین میانگین نمرات افسردگی و میانگین نمرات کل دینداری همبستگی مستقیم وجود داشت اما از نظر آماری تفاوت معنی دار مشاهده نشد. بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مصطفی مدملی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: ir.dums.rec.1395.20


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سلامت روان | معنویت | دینداری | افسردگی | دانش آموزان |

دفعات مشاهده: 181 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر