بین کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری و نوع روش پیشگیری ارتباط وجود دارد.

تحلیلی استفاده گردید. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که بیشترین سطح کیفیت زندگی در شناخته شده در فرد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخۀ 20 نرم-افزار آماری SPSS و روش های آمار این مطالعۀ توصیفی- مقطعی  به منظور بررسی. کیفیت زندگی با پرسش نامۀ استاندارد 26 سؤالی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی (WHQOL–BREF) سازمان جهانی بهداشت  تعیین گردید. نتایج نشان داد که برخی از روشهای پیشگیری از بارداری بر کیفیت زنان تاثیر بیشتری دارند. 


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: زنان | کیفیت زندگی | وسایل پیشگیری از بارداری |

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر