فاگرشتروم ابزاری قابل اعتماد برای ارزیابی وابستگی به نیکوتین

در این پژوهش تعداد 354 مرد سیگاری تحت درمان نگهدارنده با متادون بیمارستان شفا رشت بودند، شرکت کردند. تمام افراد دو نوبت با فاصله حداقل یک هفته پرسشنامه فاگرشتروم(FTND)  را تکمیل کرده و تحت مصاحبه بالینی از نظر وابستگی به نیکوتین براساس معیار DSM-IV قرار گرفتند. بر اساس معیار بالینی DSM-IV (روش استاندارد) 92/1% و بر اساس پرسشنامه فاگرشتروم 64% وابستگی به نیکوتین داشتند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فاگرشتروم 0/71 بدست آمد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، نسخه فارسی FTND ابزار قابل اعتماد برای ارزیابی وابستگی به نیکوتین در سیگاری­های معتاد ایرانی است. نتایج مطالعه، FTND را به عنوان ابزاری مفید برای شناسایی افراد در معرض خطر و ارزیابی برنامه‌های مربوط به ترک سیگار تایید کرد.
 
 
مقاله مستخرج از طرح:
 
 
Robabeh S, Jalali MM, Mahnaz F, Amir ZA. Psychometric Properties of the Persian version of the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence in Patients with Opioid Use Disorder/Cigarette Smokers Under Methadone Maintenance Treatment. NeuroQuantology. 2017;15(2):253-60

مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: روان سنجی | وابستگی نیکوتین | فاگشتروم |

دفعات مشاهده: 112 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر