کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد.

این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای خاموش سازی ژن VEGF-Aدر پروتئوم رده سلولیT47D به کمک shRNA انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه رده سلولیT47D در محیط کشت سلول بود. پس از ترانسفکشن و ورود وکتور بیانی به سلول ها ، در زمان های مشخصی بیان ژن VEGF-A در سطح mRNA و پروتئین سنجیده شد. نتایج نشان دادند که بیان ژن در نمونه های تیمار شده در مقایسه با نمونه های کنترل کاهش یافته است و همینطور کاهش بیان ژن VEGF-A  باعث تغییراتی در سطح پروتئوم سلول شده است.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید شهبازی-سوده امیدی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 921220224


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوع A آنژیوژنزیس | وکتور بیانی | پروتئوم |

دفعات مشاهده: 150 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر