ملاتونین در مقابله با آسیب اکسیداتیو ناشی از فسفید آلومینیوم در قلب از سمی شدن قلب جلوگیری میکند.

گروه های مطالعه شامل شاهد (روغن بادام به تنهایی)، اتانول 5% (حلال)، ملاتونین به تنهایی(50 میلی¬گرم/کیلوگرم)، فسفید آلومینیوم (7/16 میلی¬گرم/کیلوگرم) و چهار گروه فسفید آلومینیوم به همراه ملاتونین که پس از تجویز فسفید آلومینیوم، ملاتونین را با دوز های 20، 30، 40 و 50 میلی¬گرم/کیلوگرم از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند. به منظور ثبت تغییرات الکتروکاردیوگرافی (ECG) از دستگاه پاورلب جهت پایش قلبی-عروقی استفده شد. بافت قلب از نظر مارکرهای استرس اکسیداتیو، فعالیت های کمپلکس های میتوکندریایی، نسبت ADP/ATP و آپوپتوز بررسی گردید.تغییرات غیر عادی ECG و افت ضربان قلب و فشار خون در نتیجۀ تجویز فسفید آلومینیوم مشاهده شد. بر اساس یافته ها، ملاتونین در کنترل تغییرات ناشی از فسفید آلومینیوم به میزان زیادی مؤثر بود. بهبود قابل توجه در فعالیت های کمپلکس های میتوکندری، مارکرهای استرس اکسیداتیو، فعالیت کاسپاز 3 و 9، و نسبت ADP/ATP پس از درمان با دوز های 40 و 50 میلی¬گرم/کیلوگرم ملاتونین مشاهده شد. نتایج ما نشانگر توانایی ملاتونین در مقابله با آسیب اکسیداتیو ناشی از فسفید آلومینیوم در قلب می باشند. این امر بیشتر به علت متعادل نگه داشتن سطوح ATP درون سلولی و همچنین پیشگیری از آسیب اکسیداتیو می باشد.مطالعات بیشتر بالینی به منظور بررسی ملاتونین به عنوان آنتی دوت مسمومیت با فسفید آلومینیوم مورد نیاز می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد عبداللهی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-04-33-30892


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 223 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر