هورمون اریتروپویتین از راه افزایشMBP،PLP با افزایش الیگودندروسیت میلین زایی مجدد اکسون های جسم پینه ای را درمدل کوپریزون ام اس افزایش میدهد

روش و مواد: 30 سر موش C57BL/6 مذکر 8 هفته ای از انستیتو پاستور تهیه ودر 3 گروه تقسیم شدند : گروه کنترل، گروه القاشده با کوپریزون(بیمار) و گروه درمان. گروه بیمار و درمان به مدت 12هفته رژیم غذایی کوپریزون را دریافت کردند. بعد از رژیم غذایی cuprizone،گروه درمان هورمون اریتروپویتین را به صورت داخل صفاقی دریافت کرد. برای بررسی تراکم الیگودندروسیت از روش ایمونوهیستوشیمی با استفاده از Anti Olig2(الیگودندروسیت) استفاده شد. به منظور بررسی بیان ژن های PDGFα،NG2 ،EPOR  وپروتئین های اصلی میلین یعنی MBP و PLPروش Real Time RT-PCR به کار گرفته شد و برای تعیین میزان بیان پروتئین اصلی میلین از روش وسترن بلات و برای تعیین میزان میلین زدایی از رنگ آمیزی Luxol fast blueLFB استفاده شد.نتایج : رنگ آمیزی LFB نشان داد که میلین زایی در گروه درمانی نسبت به گروه cuprizone افزایش پیدا کرد. ایمونو هیستوشیمی انجام شده افزایش تعداد الیگودندروسیت را نشان داد. بررسی های Real Time RT-PCR نشان دادکه میزان بیان ژن هایMBP، PLP،  EPORبعد از تزریق هورمون اریتروپویتین نسبت به گروه دمیلینه افزایش یافت و به گروه کنترل نزدیک تر شد. همچنین بیان ژن های NG2 و PDGFα کاهش پیدا کرد. بررسی وسترن بلات برای پروتئینMBP  , افزایش بیان آن را در گروه درمانی نسبت به گروه cuprizone نشان داد. یافته های این مطالعه نشان داد که هورمون اریتروپویتین از طریق افزایش بیان پروتئینMBP، PLP، افزایش تعداد الیگودندروسیت، میلین زایی مجدد اکسون های جسم پینه ای را درمدل کوپریزونی بیماری مالتیپل اسکلروزیس را افزایش می دهد. 1- باتوجه به مطالعات پیشین، اریتروپویتین علاوه بر الیگودندروسیت ها، برروی سایر سلولهای CNS نیز می تواند تأثیر گذارد بنابراین می توان تأثیر آن را برروی سایر سلولها بررسی نمود. 2- از جایی که MS یک بیماری میتوکندریایی می باشد، تاثیر اریتروپویتین بر اجزاء میتوکندری مانند ژن های میتوکندری و زنجیره انتقال الکترون بررسی شود.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تأثیر اریتروپویتین بر میلین زایی مجدد جسم پینه ای در بیماری ام اس مزمن القایی با کوپریزون در موش
مجری اصلی: ایرج رادگردی کاشانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 93-02-30-25746


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 279 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر