بر اساس تحقیقات انجام شده، منعقد کننده هیبرید کاراترین منعقد کننده بهتری جهت حذف رنگ از فاضلاب رنگی می باشد.

در این تحقیق کارایی منعقدکننده استخراج شده از مورینگا استنوپتالا بعنوان یک منعقد کننده پاک با منعقد کننده های آلوم و هیبرید مورینگا استنوپتالا-آلوم جهت حذف رنگزای مستقیم قرمز 23 از فاضلاب نساجی مورد مقایسه قرار گرفت. تاثیر پارامترهایی مانند دز منعقد کننده، پی اچ، نوع و غلظت نمک مورد استفاده جهت استخراج منعقد کننده و غلظت اولیه رنگزا بر راندمان حذف رنگزا مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر آن گروه های عامل موجود در ساختار منعقد کننده مورینگا استنوپتالا توسط آنالیز FTIR تعیین گردید. همچنین ساختار لجن تولید شده توسط منعقد کننده استخراج شده از مورینگا، آلوم و منعقد کننده هیبرید با استفاده از آنالیز SEM بررسی گردید.آنالیز FTIR حضور گروه های آمینو را در ساختار مورینگا تائید کرد. نتایج نشان داد محلول نمک 1 مولار موثرترین محلول نمکی جهت استخراج منعقد کننده از دانه های مورینگا است. مطابق نتایج با افزایش دز منعقد کننده و کاهش غلظت اولیه رنگزا، راندمان حذف رنگزا افزایش می یابد. حداکثر حذف رنگزا توسط منعقد کننده استخراج شده از مورینگا، آلوم و منعقد کننده هیبرید در دزهای به ترتیب 240، 120 و 80 میلی گرم بر لیتر برابر با 5/98، 2/98 و 3/98 درصد بود.نتایج نشان داد که منعقد کننده استخراج شده از دانه های مورینگا استنوپتالا بسیار کاراتر از منعقد کننده استخراج شده از مورینگا اولیفرا بود و دلیل کارایی بیشتر مورینگا استنوپتالا جهت حذف رنگ وجود مقادیر بیشتری آمین در آن می باشد. حجم لجن تولید شده توسط مورینگا استنوپتالا یک چهارم و نصف میزان لجن تولیدی توسط آلوم و منعقد کننده هیبرید بود. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که منعقد کننده هیبرید کاراترین منعقد کننده جهت حذف رنگ از فاضلاب رنگی می باشد.- پیشنهاد می گردد کارایی منعقدکننده استخراج شده از مورینگا استنوپتالا و منعقد کننده هیبرید جهت حذف سایر کلاس رنگزاها مورد مطالعه قرار گیرد. - در این تحقیق کارایی منعقد کننده ها بر روی فاضلاب سنتتیک مورد مطالعه قرار گرفت لذا پیشنهاد می گردد جهت بررسی کارایی منعقد کننده ها جهت حذف رنگ در حضور سایر آلاینده ها کارایی منعقد کننده های مورد مطالعه بر روی فاضلاب واقعی صنایع نساجی مورد بررسی قرار گیرد. - در تحقیق حاضر از ترکیب آلوم و منعقد کننده استخراج شده از مورینگا استنوپتالا جهت ساخت منعقدکننده هیبرید استفاده شد، لذا پیشنهاد می گردد از ترکیب سایر منعقد کننده های معدنی مانند ترکیبات بر پایه آهن از قبیل سولفات فرو و کلرید فریک جهت ساخت منعقد کننده هیبرید استفاده و کارایی آنها جهت حذف رنگزای مستقیم و سایر کلاس رنگزاها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آرش دالوند   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-02-61-28559


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر